پرسشنامه بازاریابی: دلبستگی برند

پرسشنامه دلبستگی برند هدف پرسشنامه: بررسی دلبستگی افراد به برند و وفاداری برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۹ سوال و ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

دلبستگی برند

بر اساس روان شناس بریتانیایی، جان بولبی، که به عنوان اولین نظریه پرداز در حوزه ی دلبستگی شناخته می شود، دو جنبه بسیار مهم وجود دارد که می بایست در بررسی های مربوط به انگیزه هایی که منجر به برانگیختن افراد در ایجاد احساس دلبستگی به اشیاء می شود، مد نظر قرار بگیرند.

اولین جنبه ارتباط هویتی پدیده ی دلبستگی می باشد. در راستای تئوری بولبی، تعاملات واقعی با یک شکل دلبستگی، در حافظه ی بشر و به صورت نمودهایی از خود، حفظ می شود. از این رو اشکال دلبستگی توسط افراد و به منظور بیان و حفظ مفهوم “خود” مورد استفاده قرار می گیرد. پارک و همکارانش اظهار داشتند از آنجا که دلبستگی بیانگر وجود پیوندی میان یک موجود و یک فرد می باشد، جنبه ی حیاتی و مهم دلبستگی شامل اتصال میان وجود و خود می باشد.

به همین دلیل تئوری دلبستگی به صورت کلی از طریق تئوری خود-گستردگی تکمیل می شود. این تئوری بیان می دارد افراد دارای یک انگیزش درونی و ذاتی برای خود-گستردگی می باشند، که در آرزو و میل آنها در مشارکت و همکاری با دیگران بازتاب پیدا می کند. بسیاری از پژوهش هایی که به صورت تئوری و به صورت تجربی به بررسی سوابق دلبستگی به برند و محصول پرداخته اند، در حقیقت مدارکی دال بر اتصال میان شی و دلبستگی ارائه داده اند، که در آن خودیت فرد مهمترین پیش شرط توسعه ی احساس دلبستگی می باشد. هر چه این موجودیت، همچون برند و یا یک محصول، بیشتر بخشی از “خود” باشد، پیوند نزدیک تری با خودیت فرد ایجاد می کند، و بیشتر می تواند احساسیات دلبستگی ایجاد کند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

125 بازدید