پرسشنامه ۲۵۸۷: سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

هدف پرسشنامه: برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۵ مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترام، نیازهای خودشکوفایی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه فوق با هدف برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار (در این سلسله مراتب نیازهای مازلو) و  بازخور گرفتن از باورها و نظرات شخص درباره خودش با استفاده از تکنیک های انگیزشی در مدیریت منابع انسانی و برای مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر توسط جونز و فیفر در سال ۱۹۷۳ طراحی شده است. پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۵ مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترام، نیازهای خودشکوفایی) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره گذاری شده است.

نظریه مازلو

نظریه «مزلو» درباره انگیزش، در بطن رویکرد او نسبت به فهم شخصیت قرار دارد. به نوشته «مزلو»، تعدادی نیازهای ذاتی وجود دارد که رفتار هر فرد را فعال و هدایت می‌کنند. این نیاز‌ها غریزی هستند؛ یعنی مجهز به آنها به دنیا می‌آییم. اما رفتارهایی که برای ارضای نیاز‌ها به‌کار می‌بریم، نه ذاتی بلکه اکتسابی اند، بنابراین در معرض تفاوتهای فراوانی از یک شخص به شخصی دیگر هستند. از دیگر ویژگیهای این نیازهای همگانی، قرار گرفتن آنها در یک ترتیب سلسله مراتب اهمیت به صورت زیر است:

  • نیازهای فیزیولوژیکی
  • نیاز به ایمنی
  • نیاز به عشق و تعلق داشتن
  • نیاز به احترام
  • نیاز به خودشکوفایی

نمونه سوالات پرسشنامه

  • به کارکنانی که کارشان را خیلی خوب انجام میدهند، بایستی حقوق ویژه پرداخت گردد.
  • شرح شغل بهتر بایستی مفید واقع شود، در این جهت که کارکنان دقیقا بدانند که چه انتظاری از آنان وجود دارد.
  • کارکنان نیازمند آن هستند که به آنان تذکر داده شود که شغلشان وابسته به این است که شرکت توانایی رقابت با رقبا را به صورت موثر داشته باشد.
  • سرپرستان بایستی مقدار زیادی از توجه خود را روی شرایط فیزیکی کاری کارکنان معطوف سازند.
  • سرپرستان بایستی فعالانه در جهت ایجاد یک جو دوستانه کاری در میان کارکنان تلاش کنند.

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

176 بازدید