هدف پرسشنامه: برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار

فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال و 5 مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترام، نیازهای خودشکوفایی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه فوق با هدف برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار (در این سلسله مراتب نیازهای مازلو) و  بازخور گرفتن از باورها و نظرات شخص درباره خودش با استفاده از تکنیک های انگیزشی در مدیریت منابع انسانی و برای مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر توسط جونز و فیفر در سال 1973 طراحی شده است. پرسشنامه دارای 20 سوال و 5 مولفه (نیازهای اساسی، نیازهای امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای احترام، نیازهای خودشکوفایی) می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت نمره گذاری شده است.

نظریه مازلو

نظريه «مزلو» درباره انگيزش، در بطن رويكرد او نسبت به فهم شخصيت قرار دارد. به نوشته «مزلو»، تعدادي نيازهاي ذاتي وجود دارد كه رفتار هر فرد را فعال و هدايت مي‌كنند. اين نياز‌ها غريزي هستند؛ يعني مجهز به آنها به دنيا مي‌آييم. اما رفتارهايي كه براي ارضاي نياز‌ها به‌كار مي‌بريم، نه ذاتي بلكه اكتسابي اند، بنابراين در معرض تفاوتهاي فراواني از يك شخص به شخصي ديگر هستند. از ديگر ويژگيهاي اين نيازهاي همگاني، قرار گرفتن آنها در يك ترتيب سلسله مراتب اهميت به صورت زير است:

  • نيازهاي فيزيولوژيكي
  • نياز به ايمني
  • نياز به عشق و تعلق داشتن
  • نياز به احترام
  • نياز به خودشكوفايي

نمونه سوالات پرسشنامه

  • به کارکنانی که کارشان را خیلی خوب انجام میدهند، بایستی حقوق ویژه پرداخت گردد.
  • شرح شغل بهتر بایستی مفید واقع شود، در این جهت که کارکنان دقیقا بدانند که چه انتظاری از آنان وجود دارد.
  • کارکنان نیازمند آن هستند که به آنان تذکر داده شود که شغلشان وابسته به این است که شرکت توانایی رقابت با رقبا را به صورت موثر داشته باشد.
  • سرپرستان بایستی مقدار زیادی از توجه خود را روی شرایط فیزیکی کاری کارکنان معطوف سازند.
  • سرپرستان بایستی فعالانه در جهت ایجاد یک جو دوستانه کاری در میان کارکنان تلاش کنند.

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com