پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت زندگی کاری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۵ سوال و ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری توسط والتون

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۵ طراحی گردیده است. پرسشنامه ذیل متشکل از ۳۵ سوال و ۸ مولفه می باشد. ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه‏ های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به شرح زیر طبقه‏ بندی کرد. ریچارد والتون در مقاله ارائه شده به کنفرانس کیفیت‏ زندگی‏ کاری، توصیف بهتری از یک کیفیت زندگی ‏کاری ایده ‏آل را ارائه کرده است. او هشت‏ طبقه‏ بندی اصلی را به مثابه چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی‏ کاری مشخص نموده است و معتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه ‏ها عبارتند از ارتقاء روحیه بهره ‏وری و اثربخش. (محمدزاده، ۱۳۸۷) ابعاد کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون در پرسشنامه والتون ارائه شده است.

کیفیت زندگی کاری

در کیفیت زندگی کاری به عنوان واکنش ها و پاسخ هایی سازمانی به نیازهای کارکنان در نظر گرفنه شده که به آنها اجازه می‌دهد به طور کامل در تصمیم‌گیری‌ های که به منظور زندگی کاری در سازمان طراحی می‌شود، مشارکت داشته باشند؛ و در نهایت رفاه و بهزیستی آنها فراهم شود (کاندسی و آنچری،۲۰۰۹، ص ۳۳۱).

جبران خدمت منصفانه و کافی:

استون (۲۰۰۶) تشریح می‌کند که؛ منظور از پاداش مناسب حقوق و حق الزحمه و سایر منافعی است که برحسب میزان کار کارکنان به آنها پرداخت می‌شود تا آنها را در یک استاندارد قابل قبول از زندگی حفظ کند.

 شرایط کاری سالم و ایمن:

منظور ایجاد شرایط کاری ایمن ازنظر فیزیکی و میزان رضایت کارکنان از آن و تعیین ساعات کار منطقی است (والتون،۱۹۷۳، به نقل از کوه‌پیما، ۱۳۹۰، ص ۹).

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم:

به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی‌های فردی، فرصت پیشرفت و فرصت‌های به کارگیری مهارتهای کسب شده و تأمین امنیت درآمد و اشتغال می‌باشد (همان: ۹).

قانون‌گرایی در سازمان:

منظور فراهم بودن زمینه آزادی بیان و بدون ترس از انتقام مقام بالاتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی است (همان: ۹).

 وابستگی اجتماعی زندگی کاری:

به چگونگی برداشت (ادارک) کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد (همان: ۹).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی سایت: 09120323225

سفارش مشاوره پایان نامه

187 بازدید