پرسشنامه کد ۳۰۰: بازاریابی آموزشی باکر و هولت

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۳ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بازاریابی آموزشی

مجموعه کوشش هایی است که به منظور پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هایی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضای سازمان به پذیرش آموزش صورت می پذیرید. بازاریابی اموزشی بدین مفهوم مجموعه کوشش هایی است که به منظور پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هایی جهت رفع این نیاز ها و ترغیب افراد و اعضا سازمان به پذیرش آموزش صورت می پذیرد. همچنین می کوشد تا مخاطبان آموزش و مشتریان با لقوه آموزش را به درستی بشناسد و باور و علاقه به آموزش را در آنان ایجاد کند. و از این طریق محصولات و خدمات سازمان ها را نیاز سنجی و بفروش برسانند.

پرسشنامه بازاریابی آموزشی با هدف پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هایی جهت رفع این نیازه ا توسط باکر و هولت در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • پیش بینی نیاز های آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات
  • تعیین و شناسایی نیاز های آموزشی کارکنان بخش فروش
  • هدایت نیاز های آموزشی کارکنان به سمت و سوی اهداف شرکت
  • طراحی برنامه هایی جهت رفع نیاز های آموزشی کارکنان
  • ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش های متناسب با بخش فروش
  • ایجاد و تقویت باور به فراگیری آموزش های جدید در بین کارکنان
  • شناسایی مخاطبان و مشتریان بالقوه آموزش در سازمان
  • طراحی مدلی برای رفتار و نحوه انجام وظایف با توجه به اهداف سازمان

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

152 بازدید