پرسشنامه کد ۱۵۲: تفکر انتقادی فاشیون

پرسشنامه روانشناسی هدف پرسشنامه: ارزیابی تفکر انتقادی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۴ سوال طراحی توسط فاشیون و با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه تفکر انتقادی (فاشیون) کالیفرنیا ۱۹۸۹ – ۱۹۹۰

پرسشنامه فوق با هدف سنجش تفکر انتقادی توسط فاشیون و با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا در سال های ۱۹۹۰-۱۹۸۹ طراحی شده است. پرسشنامه تفکر انتقادی فاشیون یا کالیفرنیا دارای ۳۴ سوال و مهارت های تفسیری مهارت های تفسیری شامل: طبقه بندی، رمزگشایی جملات، روشنگری معنا، بررسی ایده ها و تحلیل ایده ها؛ مهارت های استنباطی شامل: جستجو برای شواهد، گمانه زنی در مورد جایگزین ها و استخراج نتایج؛ مهارت های ارزشیابی شامل: ارزشیابی ادعاها؛ ارزشیابی بحث ها، بیان نتایج، توجیه رویه ها، و ارائه استدلال، استدلال قیاسی شامل: استدلال منطقی در ریاضیات، استدلال استقرایی شامل: نتیجه گیری اط بحث به دنبال رویا رویی با حقایق مربوط به پیش فرض ها، را اندازه می گیرد.

برای پاسخگویی به این پرسشنامه ۴۵ دقیقه وقت لازم است. از تحلیل سوالات این آزمون، در مجموع شش نمره با پنج زیر مقیاس: تحلیل و تفسیر، ارزشیابی استنباط ها، استخراج استنباط های منطقی، استدلال استقرایی و استدلال قیاسی به دست می آید. این ابزار برای ارزشیابی توانایی تفکر منطقی (ارزشیابی اثر بخشی برنامه، پژوهش و آموزش مداوم) مفید است.

بر اساس مفهوم ارائه شده به روش دلفی، تفکر انتقادی به عنوان یک فرآیند قضاوت خود تنظیم و هدف دار است که سبب حل مشکلات و تصمیم گیری مناسب در فرد می شود. این فرآیند یک فرآیند خطی یا قدم به قدم نیست، بلکه انعطاف پذیری تفکر انتقادی به فرد اجازه می دهد که تئوری های مورد استفاده، شواهد موجود، معیارها یا استاندارد های شرح داده شده و یا ارز روش های مورد استفاده را به طور منطقی و به روش استدلالی مورد قضاوت قرار دهد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

139 بازدید