پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی هدف پرسشنامه: سنجش درک افراد از سازمانشان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 61 سوال و 9 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کارآفرینی شرکت و ارزش اجتماعی

متفکران استراتژیک پیشرو گام را از نوآوری در محصول و نوآوری در خدمات فراتر می گذارند و به سمت نوآوری در فرآیند ها و زنجیره های تامین، مدل های کسب و کار و تمام توابع مدیریت پیش می روند (گوینداراجان، تریمبل 2005). این استراتژی کارآفرینی شرکت بوسیله آیرلند، کوین و کوراتکو در سال 2009 تعریف شد که بیان می کند ” یک رویکرد منظم، اتکا بیش از حد سازمان به رفتار کارآفرینانه به صورت هدفمند و مداوم و همچنین انجام دامنه گسترده ای از این عملیات از طریق شناخت و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی”.

برای موفق شدن در این زمینه، این فعالیت های کارآفرینانه باید به دقت و به درستی با استراتژی های کلی سازمان هم راستا باشد. و یک راه نیز وجود دارد که در آن سازمان های می توانند این سازگاری دائمی را با محیط های رقابتی پویا تسهیل کنند از طریق جهت گیری کارآفرینانه داخلی شان است که کارآفرینی شرکت بر مبنای آن بنا نهاده شده است. شرکت هایی که کارآفرینی شرکتی را به نمایش می گذارند معمولا به صورت پویا  و منعطف از فرصت های کسب و کاری جدید، مزیت رقابتی کسب می کنند (موریس، کوراتکو و کوین 2011).

علی رغم اثرات مثبت و قابل مشاهده کارآفرینی شرکت، تحقیقات هنوز هم استراتژی های کارآفرینی شرکت در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی مورد بررسی قرار  می دهد و دلیل این امر نیز  تا حدودی فقدان ابزار مناسب معرفی موارد دیگر است.

پرسشنامه فوق با هدف سنجش درک افراد در سازمان در سال 2017 توسط کلاتکو و همکارنش طراحی گریده است. این پرسشنامه متشکل از 61 سوال و 9 مولفه می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری شده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png