http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش مهارت های زندگی افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 144 سوال و 19 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد