پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر

فرمت: Word

?تعداد سوال: 15 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف مقاومت در برابر تغییر

هر جريانی كه هدف از آن پشتیبانی از وضع فعلی است در برابر هر گونه فشار كه می خواهد اين وضع فعلی را تغییر دهد (وان هوئک، 2001).

با توجه به اين كه مقاومت در برابر تغییر مفهوم نسبت ا جديدي است، بنابراين تعريف جهانی پذيرفته شده اي براي آن وجود ندارد، صاحب نظران مختلف تعاريف متعددي براي آن ارائه كردهاند؛ الوين زندر، كه يکی از اولین محققان در اين زمینه بود مقاومت در برابر تغییر را رفتاري تعريف می كند كه هدف از آن محافظت از افراد در برابر اثرات واقعی و يا تخیلی تغییر است.

زالتمن و دانکن (1977)، مقاومت در برابر تغییر را اينگونه تعريف می كنند: هر جريانی كه هدف از آن پشتیبانی از وضع فعلی است در برابر هر گونه فشار كه می خواهد اين وضع فعلی را تغییر دهد. از ديدگاه فلگر و اسکار لیسکی (1999)، مقاومت عبارت است از رفتار كاركنان كه هدف آن به چالش كشیدن، مخالف يا وارونه كردن فرضیات غالب، مباحثات و روابط قدرت است.

واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی

كاركنان در مقابل تغییرات به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. كاركنانی كه از تغییرات سازمانی استقبال می كنند.
  – افرادي كه از تغییرات سازمانی سود می برند (گرفتن پست و مقام، افزايش اعتبارات و قدرت و …).
  – كسانی كه شديدا از وضع موجود ناراضی هستند.
 2. دسته دوم كارمندانی هستند كه نسبت به تغییرات سازمانی بی تفاوت هستند.
  – افرادي كه تغییرات براي آنها بی اهمیت است.
  – افرادي كه فکر می كنند واحد آنها از تغییرات جاري مصون است.
 3. دسته سوم كارمندانی هستند كه در مقابل تغییرات سازمانی مقاومت و ايستادگی می كنند مخالفت اين افراد به دو صورت است:
  – علنی (آشکار): اين نوع مقاومت قابل حل و پیگیري است و قابل توجه می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر ارگ

 • من از تغییر میترسم.
 • من احساس بدي نسبت به تغییر دارم.
 • من در مورد تغییر بسیار هیجان زده می شوم.
 • تغییر من را ناراحت می كند.
 • فرايند تغییر من را دچار استرس م ینمايد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه