پرسشنامه مقاومت در برابرتغییر ارگ

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۵ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف مقاومت در برابر تغییر

هر جریانی که هدف از آن پشتیبانی از وضع فعلی است در برابر هر گونه فشار که می خواهد این وضع فعلی را تغییر دهد (وان هوئک، ۲۰۰۱).

با توجه به این که مقاومت در برابر تغییر مفهوم نسبت ا جدیدی است، بنابراین تعریف جهانی پذیرفته شده ای برای آن وجود ندارد، صاحب نظران مختلف تعاریف متعددی برای آن ارائه کردهاند؛ الوین زندر، که یکی از اولین محققان در این زمینه بود مقاومت در برابر تغییر را رفتاری تعریف می کند که هدف از آن محافظت از افراد در برابر اثرات واقعی و یا تخیلی تغییر است.

زالتمن و دانکن (۱۹۷۷)، مقاومت در برابر تغییر را اینگونه تعریف می کنند: هر جریانی که هدف از آن پشتیبانی از وضع فعلی است در برابر هر گونه فشار که می خواهد این وضع فعلی را تغییر دهد. از دیدگاه فلگر و اسکار لیسکی (۱۹۹۹)، مقاومت عبارت است از رفتار کارکنان که هدف آن به چالش کشیدن، مخالف یا وارونه کردن فرضیات غالب، مباحثات و روابط قدرت است.

واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی

کارکنان در مقابل تغییرات به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. کارکنانی که از تغییرات سازمانی استقبال می کنند.
  – افرادی که از تغییرات سازمانی سود می برند (گرفتن پست و مقام، افزایش اعتبارات و قدرت و …).
  – کسانی که شدیدا از وضع موجود ناراضی هستند.
 2. دسته دوم کارمندانی هستند که نسبت به تغییرات سازمانی بی تفاوت هستند.
  – افرادی که تغییرات برای آنها بی اهمیت است.
  – افرادی که فکر می کنند واحد آنها از تغییرات جاری مصون است.
 3. دسته سوم کارمندانی هستند که در مقابل تغییرات سازمانی مقاومت و ایستادگی می کنند مخالفت این افراد به دو صورت است:
  – علنی (آشکار): این نوع مقاومت قابل حل و پیگیری است و قابل توجه می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر ارگ

 • من از تغییر میترسم.
 • من احساس بدی نسبت به تغییر دارم.
 • من در مورد تغییر بسیار هیجان زده می شوم.
 • تغییر من را ناراحت می کند.
 • فرایند تغییر من را دچار استرس م ینماید.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

200 بازدید