http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی نقش ارتباط دوستانه بین دانش آموزان و ادراکشان از دانش آموزان دیگر و معلمان و والدین

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 102 سوال و 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

پرسشنامه های مشغولیت تحصیلی، علاوه بر نقش خود دانش آموز به موارد دیگری مثل ارتباط دوستانه با دانش آموزان دیگر (گالینی و مویلی ، 2003 ) یا ادراك دانش آموز از دانش آموزان دیگر، معلمان و والدین (كلم و كانل ، 2004) توجه كرده اند. اهمیت پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو این است كه علاوه بر جنبه تحصیلی، سه حوزه شناختی، هیجانی و رفتاری را نیز مورد توجه قرار داده است.
پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو بر اساس تعریف چاپمن (2003) و تحقیقات فردریك ، بلومن فلد و پاریس (2004)؛ فین، پانوززو و ووئل كل (1995)؛ فین و روک (1997) ساخته شد. هدف این پرسشنامه اندازه گیری مشغولیت تحصیلی دانش آموزان است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی، و شناختی است.

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو این پرسشنامه از 102 سؤال تشكیل شده است كه پاسخ دهندگان پاسخ های خود را بر روی یك طیف 5 گزینه ای لیكرت از کاملاً موافق ( 5) تا کاملاً مخالف (1) درجه بندی می كنند این پرسشنامه از سه خرده مقیاس شناختی، هیجانی و رفتاری تشكیل شده است. سؤالهای 1 تا 34 مشغولیت رفتاری، سوالهای 35 تا 68 مشغولیت هیجانی و سوال های 69 تا 102 مشغولیت شناختی را می سنجند.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • سر كلاس به طور فعالانه درس ها را جواب می دهم.
  • تكالیفم را به طور كامل انجام می دهم.
  • وقتی كه قسمتی از درس را متوجه نمی شوم سوال می پرسم.
  • سر كلاس تمركز دارم.
  • از مطالب یادداشت برداری می كنم.
  • در فعالیت های فوق برنامه شركت می كنم.
  • با دقت به بحث های كلاسی توجه می كنم.
  • تكالیف را به موقع تحویل می دهم.
  • به طور فعال در فعالیت های گروهی شركت می كنم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123