پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

هدف پرسشنامه: سنجش میزان مشارکت در شرکت های تعاونی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

مشارکت

مشارکت در حیات اجتماعی انسان سابقه ای کهن و دیرینه دارد. مشارکت مولفه ای کلیدید در رویکردها جدید توسعه در ابعادی متنوع، و چندگانه و در عین حال پویا و متحول خود و به عنوان فرآیندی عمیق و چند سویه در اشکال غایتی و ابزاری فرآیند توسعه، مورد بررسی و کاوش قرار میگیرد.

نقش عمده تعاون را می توان در تبیین و تفسیر سازمان بین الملی کار از تعاون جستجو کرد. این سازمان معتقد است تعاونی ها می توانند در کشورهای در حال توسعه و در خصوص کاهش فقر و فقرزدایی تامین فرصت های شغلی به بهبود توزیع درآمد و فراهم نمودن جایگاهی برای هر طبقه محروم در زمینه های متعدد اجتماعی پیشتاز باشند (سازمان بین المللی کار، ۱۳۸۳).

از آنجا که تعاون، همیاری، همکاری، اتحاد و تلفیق امکانات و آحاد جامعه در یک مسیر و فعالیت مشترک آنان به منظور حصول به مقصد و اهداف جمعی یکی از خصایص بشر است که در تمامی دوران و حتی در قدیمی ترین آثار به جای مانده از تاریخ بشر می توان به وضوح مشاهده نمود بنابراین گسترش تعاونی ها برای مشارکت مردم در سرنوشت خویش راهی مناسب است.

تعریف تعاونی

طبق تعریف، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان با موافقت اصولی از طرف وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی که دراین قانون مطرح است تشکیل می شود. در این تعریف تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ٧ نفر کمتر باشد (قانون شرکتهای تعاونی). (بند ٢ اصل ۴٣ قانون اساسی).

پرسشنامه فوق متشکل از ۸ سوال که بعد مشارکت شرکت های تعاونی را می سنجد می باشد. که همراه با شیوه نمره گذاری می باشد که در فایل تشریح شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

225 بازدید