هدف پرسشنامه: سنجش میزان مشارکت در شرکت های تعاونی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 8 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مشارکت شرکت های تعاونی

مشارکت

مشارکت در حیات اجتماعی انسان سابقه ای کهن و دیرینه دارد. مشارکت مولفه ای کلیدید در رویکردها جدید توسعه در ابعادی متنوع، و چندگانه و در عین حال پویا و متحول خود و به عنوان فرآیندی عمیق و چند سویه در اشکال غایتی و ابزاری فرآیند توسعه، مورد بررسی و کاوش قرار میگیرد.

نقش عمده تعاون را می توان در تبیین و تفسیر سازمان بین الملی کار از تعاون جستجو کرد. این سازمان معتقد است تعاونی ها می توانند در کشورهای در حال توسعه و در خصوص کاهش فقر و فقرزدایی تامین فرصت های شغلی به بهبود توزیع درآمد و فراهم نمودن جایگاهی برای هر طبقه محروم در زمینه های متعدد اجتماعی پیشتاز باشند (سازمان بین المللی کار، 1383).

از آنجا که تعاون، همياري، همكاري، اتحاد و تلفيق امكانات و آحاد جامعه در يك مسیر و فعاليت مشترك آنان به منظور حصول به مقصد و اهداف جمعي يكي از خصايص بشر است كه در تمامي دوران و حتي در قديمي ترين آثار به جاي مانده از تاريخ بشر مي توان به وضوح مشاهده نمود بنابراین گسترش تعاوني ها براي مشاركت مردم در سرنوشت خويش راهی مناسب است.

تعریف تعاونی

طبق تعریف، شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان با موافقت اصولی از طرف وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود. در این تعریف تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد (قانون شرکتهای تعاونی). (بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی).

پرسشنامه فوق متشکل از 8 سوال که بعد مشارکت شرکت های تعاونی را می سنجد می باشد. که همراه با شیوه نمره گذاری می باشد که در فایل تشریح شده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com