پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: طراحی مدل کسب و کار صنعت آرایشی با رویکرد حذف انبار

فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال و 4 مولفه (محصول، رابط مشتری، مدیریت زیر ساخت، مالی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

توضیحات

عوامل ذکر شده در پرسشنامه با بررسی عمیق در ادبیات مدل هاي کسب و کار و بر مبناي عوامل مدل کسب و کار استروالدر (2002) (محصول، مدیریت روابط با مشتري، مدیریت زیرساخت، مالی) می باشد. پرسشنامه مدل کسب و کار صنعت آرایشی با هدف طراحی مدل کسب و کار صنعت آرایشی با رویکرد حذف انبار طراحی شده است. که متشکل از 35 سوال و 4 مولفه (محصول، مدیریت روابط با مشتري، مدیریت زیرساخت، مالی) می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه مدل کسب و کار

 • ارزش ارائه شده: (کالاها و سرویس هایی هستند که براي مشتریان ارزش محسوب می شوند).
 • خدمات و محصولات : (پیشنهادهایی که بنگاه براي مشتریانش دارد).
 • نوع محصول که توسط فروشگاه ارائه می شود: (محصولاتی که از دید مشتري نیاز به لمس و تست دارند در مقابل محصولاتی که فقط توسط اطلاعات کامل و صحیح قابل انتخاب و خرید هستند).
 • کیفیت محصولی که ارائه می شود: (گستردگی دامنه کیفیت و یا تمرکز بر طبقه خاصی از کیفیت).
 • تعدد برندهایی که ارائه می شود: (گستردگی دامنه برندهایی که ارائه می شود).
 • تعدد محصولاتی که ارائه می شود: (گستردگی دامنه محصولاتی که ارائه می شود).
 • ارائه اطلاعات صحیح و کامل محصولات: (کیفیت اطلاعات ارائه شده به مشتري).
 • پیشنهاد ارزش: (تشریح می کند که چرا مصرف کنندگان بهتر است از خدمات یا محصولات آن شرکت استفاده کنند. در واقع نمایی کلی از مجموعه خدمات و کالاهاي سازمان است که براي مشتریان ارزشمند هستند).
 • مشتري هدف: (شامل تمامی ذینفعانی می باشد که از پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان بهره می جویند و یک
  سازمان براي ارائه پیشنهادات و خلق ارزش براي آن ها به وجود می آید).
 • رفتار و عادات مشتري: (تمامیه رفتارهایی که مشتري از لحظه تصمیم به خرید تا انجام عمل خرید از خود بروز می
  دهد).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه