پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هدف پرسشنامه: ارزیابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۴ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف فرهنگ

تعاریف متعدد و در عین حال متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

_ فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوه بایسته و شایسته برای آن دسته از فعالیت های حیات مادی معنوی انسان ها که مستند به طرز سلیم و احساسات تصعید شده آنها در حیات تکاملی باشد.

_ فرهنگ شیوه عمومی گروه و گروه هایی از مردم است که عناصر آن عبارتند از عادات، سنن، اعتقادات، باورها، ارزش هایی که نظریات مشترک انسان ها را به یکدیگر پیوند می زند و بین آنها وحدت اجتماعی خاص به وجود می آورد.

فرهنگ سازمانی

تعریف یگانه و واحدی از فرهنگ سازمانی وجود ندارد اما بیشتر صاحبنظران موافقند که:

۱- کلی است که از مجموع اعضای آن بیشتر است.
۲- منعکس کننده تاریخ سازمان است.
۳- دربرگیرنده مباحث مورد مطالعه انسان شناسان مانند تشریفات و نمادها است.
۴- به طور اجتماعی شکل گرفته، یعنی توسط گروهی از افراد که با هم یک سازمان را تشکیل داده اند، ایجاد و حفظ شده است.
۵- به سختی تغییر می کند.

فرهنگ سازمانی را به گونه های متفاوت اما مفهومی تقریباً واحد توصیف کرده اند که یکی از تعاریف فرهنگ سازمانی را عبارت از الگوی عمومی و رفتارها و باورها و تلقی های مشترک و جمعی و ارزش هایی که اکثر اعضا سازمان در ان سهیم و شریکند دانسته اند. فرهنگ سازمانی را می توان در رفتارها، زبان، اندیشه ها و اهداف اعضا سازمان مشاهده کرد و در روشها و قوانین و رویه های سازمان تبلور آن را احساس نمود. فرهنگ سازمانی را سیستمی که از معانی مشترک یه وسیله اعضاء سازمان حفظ و سازمان را از دیگر سازمانها متمایز می سازد، می داند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

151 بازدید