پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر (کد ۲۵۴۸۹۶)

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: فرهنگ سازمانی دنیس و اسپریتزر

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۲ سوال و ۴ مولفه که در ذیل شرح داده شده است.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

https://modir123.com/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%b2/

فرهنگ سازمانی

فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرا می گیرد، به طوری که مشکلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می کند و به سبب عملکرد و تاثیر مثبتش معتبر دانسته می شود و از این جهت به مثابه روش صحیح ادراک، تفکر و احساس  در خصوص آن مشکلات گروه، به اعضای جدید آموزش داده می شود (عسگریان، ۱۳۸۸؛ حسینی سرخوش، ۱۳۸۹). در واقع می توان فرهنگ سازمانی، سیستمی متشکل از ارزش ها و عقاید که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می نهد(نل، ۲۰۰۸).

مطالعات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی روی تمام جنبه های سازمان تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، در سازمان پدیده ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست. در این ارتباط فرهنگ سازمان می تواند زمینه ساز چهار کارکرد در سازمان باشد که عبارتند از : هویت سازمانی، تعهد گروهی، ثبات نظام اجتماعی و شکل دادن به رفتار (سان پارک و هیون کیم، ۲۰۰۹). انوع فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسن و اسپرتیزر (۱۹۹۱) عبارتند از:

فرهنگ توسعه ای

این فرهنگ بر انعطاف پذیری و تمرکز بر محیط بیرون دانشگاه تاکید دارد و جهت گیری آن در راستای رشد، خلاقیت، نوآوری و سازگاری دایم با جهان خارج است.

فرهنگ گروهی

این فرهنگ بر انعطاف پذیری و تمرکز با محیط درونی دانشگاه تاکید دارد و جهت گیری آن به سمت بهبود منابع انسانی، شرکت در گروه، توجه بر ایده ها، پایبندی و تعهد عضو شدن می باشد.

فرهنگ عقلایی

این فرهنگ هم بر جهت گیری درونی و هم روی جهان خارج از دانشگاه متمرکز است و در راستای تولید، اجرا، رقابت و رسیدن به هدف است.

فرهنگ سلسله مراتبی

این فرهنگ بر جهت گیری درونی و بر قوانین، نظم ها و استانداردها برای رسیدن به ثبات و کنترل در دانشگاه تاکید دارد ( یزدخواستی و همکاران، ۱۳۸۸).

تعدادی از سوالات پرسشنامه

 • در این دانشگاه روند های جاری و آتی با اینده نگری و تحلیل علمی انجام می شود.
 • اعضای خلاق و نو آور در دانشگاه مورد تشویق قرار می گیرند.
 • آنقدر آزادی تفکر و عمل وجود دارد که افراد بتوانند فعالیت های خلاقانه و ابتکارات را برنامه ریزی و اجرا نمایند.
 • ابداعات و ابتکارات و اختراعات اعضای دانشگاه به نام ایشان مورد استفاده قرار می گیرد
 • سطح اطلاعات علمی اعضای دانشگاه روز به روز در حال ارتقا و غنی تر شدن است.
 • توانایی های مختلف دانشگاه آن را به دانشگاهی پیشتاز و پیشگام در مقایسه با سایر دانشگاه ها تبدیل کرده است.
 • آموزش و روش های خلاقیت، نوآوری در سطح دانشگاه مرسوم است.
 • تحمل و تعامل با مخاطبان و نو اندیشان در دانشگاه وجود دارد.
 • دانشگاه حالت یادگیرنده داشته و قدرت انطباق با مسائل جدید را دارد.
 • مدیران سطوح مختلف دانشگاه به طور مستمر در حال مطالعه و بررسی مشکلات و حل مسائل فعلی و پیش روی دانشگاه می باشد.
 • روحیه نقد و بررسی در دانشگاه وجود دارد.
 • اعضای دانشگاه آنچنان توانایی دارند که با ابداع روش ها و برنامه های نوین همه را شگف زده نمایند

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

172 بازدید