پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای (School-Burnout Inventory (SBI))

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش خستگی دانش آموزان نسبت به تکالیف درسی و مطالعه درسی و نگرش بدبینانه آنان به تحصیل

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۹ سوال و ۳ مولفه

پایایی و ورایی: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران مربوط به سال ۲۰۰۹ می باشد که نُه سوال دارد و دارای سه خرده مولفه ی خستگی مفرط از تکالیف تحصیلی(فعالیت های مدرسه)، بدبینی نسبت به معنای مدرسه، و احساس نابسندگی(بی کفایتی) در مدرسه می باشد.

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان، اشاره به احساس خستگی بخاطر تقاضاها و الزامات تحصیل، داشتن یک حس بدبینانه و بدون علاقه به تکالیف درسی فرد، و احساس عدم شایستگی بعنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین)دارد (شائوفلی و همکاران، ۲۰۰۲ به نقل از ژانگ و همکاران)

فردنبرگر (۱۹۷۴)برای اولین بار ساختار فرسودگی را در الگوی استرس مرتبط با کار بیان کرد. مازلاک (۱۹۸۱) مولفه های فرسودگی را تحت عناوین خستگی عاطفی، بدبینی و فقدان کارایی شناسایی کردد. فرسودگی نوعی الگویی شناختی هیجانی از درماندگی است که می تواند منجر به درماندگی ذهنی،کاهش انگیزه پیشرفت و ترک شغل در بین کارکنان مشاغل مختلف گردد(Reing, 1995). مطالعات فزایندهایی نشان داده اند که مشخصه ها ، پیشامدها و پیامدهای فرسودگی تحصیلی با فرسودگی شغلی مشابه است (Moneta, 2010).و فرسودگی می تواند در بافت آموزشی و در بین دانشجویان هم رخ دهد (Baker,2002).

فراست و مارتن (۱۹۹۰ Frost& Marten,) نشان دادند که دانشجویان کمال گرا به شدت از شکست اجتناب می ورزند و در مقابل انتقاد دیگران آسیب پذیرند. چنین افرادی فعالیت ها، و روابط اجتماعی را تهدید کننده، تحمیلی و ناحمایت گر تلقی می کنند. ارتقا ی بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه سازمان های آموزشی به نیروهای سالم جسمی و فکری در موسسات آموزشگاهی را به خود جلب کرده است. از جمله سازه های کلیدی در این زمینه که باید به آن توجه شود فرسودگی تحصیلی می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

94 بازدید