http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان فعالیت سیستم های مغزی و رفتاری

فرمت: Word

?تعداد سوال: 120 سوال و 6 مولفه دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد