پرسشنامه مدیریتی سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (GDMS)

هدف پرسشنامه: سنجش سبک های تصمیم گیری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس

پرسشنامه فوق مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از ۲۵ تا ۱۲۵ است. روایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می کنم.
  • بدون نظر خواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم.
  • در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم تر است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشت باشم..
  • برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم گیری قادرم تمامی منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم.
  • در تصمیم گیری های مهم بر اساس آنچه که دیگران می گویند عمل می کنم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

11 بازدید