هدف پرسشنامه: سنجش سبک های تصمیم گیری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس

پرسشنامه فوق مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از 25 تا 125 است. روايي پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (1995) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می کنم.
  • بدون نظر خواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم.
  • در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم تر است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشت باشم..
  • برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم گیری قادرم تمامی منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم.
  • در تصمیم گیری های مهم بر اساس آنچه که دیگران می گویند عمل می کنم.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com