پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 8 سوال و 2 مولفه (پاداش شرطی، مدیریت با استثناء)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی

رهبري تعاملی (تبادلی)

رهبران تعاملی را به عنوان رهبراني كه بر تشريح نقشها و هدايت زيردستان به دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بر مبناي پاداش، تمركز دارند توصيف ميكند؛ درواقع به مشاركت كمتر و يا عدم مشاركت كاركنان در تصميم گيري معتقد هستند (دوربین، 2013: 52).

رهبری تعاملی از دیدگاه برنز

رهبري تعاملی هم نوعی رهبري است که بر اسـاس یـک سـري تبـادلات قـراردادي بـین رهبران و پیروان بنا شده است. برنز رهبري تعاملی را به عنوان یک فراینـد مبادلـه اجتمـاعی در نظر گرفت؛ جایی که رهبران براي افزایش عملکرد کارکنانشان به پاداش و تنبیـه سـازمان متکی هستند. رهبران تعاملی پیروانشان را در جهت اهداف و نقش هـاي تثبیـت شـده و مـورد نیاز هدایت کرده و براي انگیزه دادن به آنها به پاداش و تنبیه سـازمانی متکـی هسـتند. رهبران تعاملی پیروان را با توجـه بـه منـافع شخصـی خـود تقویت می کنند، به ارزش ها تأکید می کنند و این ارزش ها با فرایند مبادله ارتبـاط دارنـد نـه با مسائلی مثـل صـداقت و دوسـتی و مسـئولیت (زیـن آبـادي 1389: 49).

همچنـین نظریـه پـردازان رهبري معتقدند که رهبري تعاملی تأثیرات بین کار ودستمزد را مورد بررسـی قـرار مـی دهـد که باعث مشکل در مفهوم بخشـیدن بـه کـار و کـاهش خلاقیـت کارک نـان مـی شـود. بـه ایـن ترتیب، در حالی که رهبري تعاملی پیروان را بر میانگیزد که مطابق بـا انتظـار او عمـل کننـد، رهبـر تحـولی آنهـا را بـر مـی انگیـزد کـه فراتـر از حـد مـورد انتظـار، عمـل نماینـد (عبـاس زاده،1387: 48).

رهبري تعاملی شامل مبادلۀ محرك ها و پاداش ها توسط رهبر بـه منظـور جلـب حمایت از جانب پیروان است. هدف چنین رهبري توافق در مورد مجموعهاي از اعمال اسـت که اهداف جداگانـه و فـوري رهبـر و پیـروان را بـرآورده سـازد. بـر خـلاف رهبـري تعـاملی رهبري تحولی فراتراز ارضاي نیازهـاي فـوري اسـت (نصیری و عمادی، 1394: 101).

توضیحات پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی با هدف بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان  در سال 2017 توسط شائو و همکارانش طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از 8 سوال و 2 مولفه (اپاداش شرطی و مدیریت استثناء) مي باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه