پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال و ۲ مولفه (پاداش شرطی، مدیریت با استثناء)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی

رهبری تعاملی (تبادلی)

رهبران تعاملی را به عنوان رهبرانی که بر تشریح نقشها و هدایت زیردستان به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بر مبنای پاداش، تمرکز دارند توصیف میکند؛ درواقع به مشارکت کمتر و یا عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری معتقد هستند (دوربین، ۲۰۱۳: ۵۲).

رهبری تعاملی از دیدگاه برنز

رهبری تعاملی هم نوعی رهبری است که بر اسـاس یـک سـری تبـادلات قـراردادی بـین رهبران و پیروان بنا شده است. برنز رهبری تعاملی را به عنوان یک فراینـد مبادلـه اجتمـاعی در نظر گرفت؛ جایی که رهبران برای افزایش عملکرد کارکنانشان به پاداش و تنبیـه سـازمان متکی هستند. رهبران تعاملی پیروانشان را در جهت اهداف و نقش هـای تثبیـت شـده و مـورد نیاز هدایت کرده و برای انگیزه دادن به آنها به پاداش و تنبیه سـازمانی متکـی هسـتند. رهبران تعاملی پیروان را با توجـه بـه منـافع شخصـی خـود تقویت می کنند، به ارزش ها تأکید می کنند و این ارزش ها با فرایند مبادله ارتبـاط دارنـد نـه با مسائلی مثـل صـداقت و دوسـتی و مسـئولیت (زیـن آبـادی ۱۳۸۹: ۴۹).

همچنـین نظریـه پـردازان رهبری معتقدند که رهبری تعاملی تأثیرات بین کار ودستمزد را مورد بررسـی قـرار مـی دهـد که باعث مشکل در مفهوم بخشـیدن بـه کـار و کـاهش خلاقیـت کارک نـان مـی شـود. بـه ایـن ترتیب، در حالی که رهبری تعاملی پیروان را بر میانگیزد که مطابق بـا انتظـار او عمـل کننـد، رهبـر تحـولی آنهـا را بـر مـی انگیـزد کـه فراتـر از حـد مـورد انتظـار، عمـل نماینـد (عبـاس زاده،۱۳۸۷: ۴۸).

رهبری تعاملی شامل مبادلۀ محرک ها و پاداش ها توسط رهبر بـه منظـور جلـب حمایت از جانب پیروان است. هدف چنین رهبری توافق در مورد مجموعهای از اعمال اسـت که اهداف جداگانـه و فـوری رهبـر و پیـروان را بـرآورده سـازد. بـر خـلاف رهبـری تعـاملی رهبری تحولی فراتراز ارضای نیازهـای فـوری اسـت (نصیری و عمادی، ۱۳۹۴: ۱۰۱).

توضیحات پرسشنامه رهبری تعاملی شائو

پرسشنامه رهبری تعاملی با هدف بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تعاملی مدیران در سازمان  در سال ۲۰۱۷ توسط شائو و همکارانش طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از ۸ سوال و ۲ مولفه (اپاداش شرطی و مدیریت استثناء) می باشد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

512 بازدید