پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال و 4 مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ایده آل، انگیزه بخش، تحریک فکری)

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه رهبری تحول گرا

رهبري تحول گرا که توسط برنز (1978) معرفی شده است، یک فرآیند انگیزشی است که طی آن کارکنان تشویق میشوند به طور فعال در کار یک سازمان مشارکت داشته باشند (کیم و شین ، 2017: 24). رهبران این سبک منافع شخصی و ویژگی هاي فردي زیردستان علاقه نشان میدهند و این امر بر چشم انداز و رفتار کارکنان تأثیر می گذارد (رالی و همکاران، 2016: 98).

رهبری تحول گرا، بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر فرایندی است که افراد را متحول می کند و با ارزش ها، خصیصه های اخلاقی و اهداف بلندمدت در ارتباط است (رجبی فرجاد و پهلوان، 1396: 65).  از جدیدترین سبک های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رهبری تحول گرا یک سبک رهبری رابطه مدار است که پیروان، اعتماد و احترام زیادی به رهبر داشته و انگیزه بیشتری برای انجام دادن کارها و رسیدن به اهداف سازمانی دارند (بوآما و همکاران، 2017: 634). 

سبکی از رهبری، با هدف تغییر برای بهبود عملکرد فردی و جمعی است (فانف و همکاران، 2016: 30). این سبک از رهبری می تواند علائق زیردستان برای پذیرش تغییرات را توسعه داده و در آنها احساس آگاهی و پذیرش نسبت به اهداف و ماموریت های سازمان به وجود آورد. به عبارت دیگر، رهبر به عنوان فردی الهام بخش، و دارای ملاحظات انسانی، به صورت هوشمندانه، زیردستان را تحریک می کند تا با نگاه متفاوت و جدیدیبه مسائل بنگرند (فرزانه و همکاران، 1395: 29). رهبران تحول آفرین با استفاده از قدرت بصیرت و شخصیتشان این توانایی را دارند که الهام بخش زیردستانشان باشند و انتظارات، درک و انگیزه¬های آنها را برای انجام کار و رسیدن به اهداف تغییر دهند.

توضیحات پرسشنامه رهبری تحول گرا

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان بهره گیری سبک رهبری تحول گرا مدیران در سازمان می باشد که در سال 2017 توسط شائو و همکارانش طراحی شده است. پرسشنامه متشکل از 20 سوال و 4 مولفه (ویژگی های ایده آل، رفتار ایده آل، انگیزه بخش، تحریک فکری) مي باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه