http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی ذیل توسط پادساکف و همکاران در سال 1990 طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور متشکل از 20 سوال و 5 مولفه نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام و تکریم می باشد.

در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی دراین پرسشنامه که شامل: نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام وتکریم می باشد. به ترتیب جهت سنجش نوعدوستی سوالات 1الی 4 (وجدان کاری، وظیفه شناسی سوالات 5 الی 7، جوانمردی سوالات 8 الی 10، فضیلت مدنی سوالات 11 الی 13 واحترام و تکریم سوالات 14 الی 20) در نظرگرفته شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • آیا شما به آگهی ها ویادداشت ها درسازمان توجه می کنید؟
  • آیا شما از روی رغبت جهت کمک به همکارانتان در مشکلات کاری وقت می گذارید؟
  • آیا شما به همکارانتان با وظیفه کاری طاقت فرسا کمک می کنید؟
  • آیا شما به همکارانتان که فشار کاری سنگینی دارند کمک می کنید؟
  • آیا شما همیشه درسر کار وقت شناس هستید؟
  • آیا شما وقفه اضافی در کارهای محوله دارید؟

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123