http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش رضایت شغلی افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 36 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی رضایت شغلی افراد می باشد. این پرسشنامه متشکل از 36 سوال می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره گذاری شده است.

رضایت شغلی را این گونه تعریف می‌کنیم: نگرش کلی فرد نسبت به شغلش. بدیهی است که تعریف مزبور بسیار کلی است ولی لازم به یادآوری است که شغل فرد چیزی بیش از کارهای مشخصی چون بسته بندی کاغذ، در خدمت مشتری بودن یا رانندگی یک کامیون سنگین است.

شغل فرد ایجاب می‌کند که او با همکاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملکردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط کاری که معمولاً چندان هم مطلوب نیست، کار بکند.

دو روش بسیار متداول جهت اندازه گیری چنین مفهومی‌ از رضایت شغلی عبارتند از: سنجش کلی و سنجش تفصیلی که در آن به تعداد زیادی از جنبه های شغل توجه می‌شود. در اجرای روش سنجش کلی از کارگر یا کارمند تنها یک پرسش می‌شود و او باید با کشیدن دایره ای دور اعداد 1 تا 5  پاسخ دهد. برای نمونه، جملة مزبور چنین است: با توجه به همة جوانب شغلی که دارید، تا چه اندازه از شغل خود راضی هستنید ؟

روش دیگر که آن را روش تفصیلی می‌نامند پیچیده تر است. در اجرای این روش ارکان و اجزای تشکیل دهندة شغل مشخص می‌شوند و دربارة احساس فرد نسبت به آنها پرسش می‌شود. نمونه ای از آن عوامل عبارتند از: ماهیت کار، سرپرستی، حقوق کنونی، فرصت یا امکان ارتقاء و روابط با همکاران. طبق یک مقیاس استاندارد شده به این عوامل نمره داده می‌شود و سپس برای تعیین نمره رضایت شغلی فرد، آنها را با هم جمع می‌کنند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط