http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی میزان رضایت شغلی افراد در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 72 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رضایت شغلی

شاخص توصیف شغل JDI  نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین (1969) در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص رضایت از شغل JDI  در قالب 6 مقوله شامل: ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد.

این پرسشنامه که توسط اسمیت و هیولین (1969) ساخته شده است، یکی از رایج ترین و دقیق ترین ابزارهای خشنودی شغلی است. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع خشنودی را ارزیابی می کند که عبارتند از: 1- ماهیت کار  2- سرپرستی  3- حقوق  4- ارتقاء (پیشرفت)  5- همکاران  6- محیط کار. در فرم اصلی پرسشنامه هر جنبه خشنودی شغل روش اجرا و نمره گذاری در یک صفحه جدا قرار گرفته و در بالای صفحه عنوان آن و در زیر آن عبارت مختلف مربوط به آن جنبه نوشته شده است. این پرسشنامه در ایران توسط دکتر شکرکن ترجمه و توسط تعدادی از دانشجویان ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

“رضایت شغلی” مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. (George,1999,p74). رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. (شفیع آبادی، 1376، ص 123).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com