http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مورد نظر

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 34 سوال و 3 مولفه

مدل مفهومی: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

با توسعه نوآوری‌های جدید در رابطه با بهبود مداوم در سه دهه اخیر، نقش حسابداران از اندازه‌گیری و گزارشگری فعالیت‌های واحد تجاری به همكاری در علم مدیریت و بازاریابی، مالی و سایر حرفه‌هایی كه نوآوری‌های مدیریت مدرن را به كار می‌برند گسترش یافته است. برخی از نوآوری‌ها شامل هزینه‌یابی بر مبنای هدف، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن، ‌شش سیگما و تولید انبوه بر اساس سفارش مشتری است.

شركت‌ها اكنون از عصر رقابت صنعتی به عصر رقابت اطلاعات گام نهاده اند. در عصر صنعتی، سیستم‌های مالی در شركت‌ها توسعه می‌یافت تا سرمایه مالی و فیزیكی به صورت كارا تخصیص یابد و تحت كنترل قرار گیرد. معیارهای مالی مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می‌توانند اثر بخشی و كارایی بخش‌های عملیاتی، كه از سرمایه مالی و فیزیكی برای خلق ارزش استفاده می‌كنند،‌را ارزیابی كنند. در عصر اطلاعات بسیاری از فرضیات اساسی عصر رقابت كنار گذاشته شده است. شركت‌ها دیگر نمی‌توانند تنها با استقرار تكنولوژی جدید مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مزیت رقابتی بادوام به دست آورند. در عصر اطلاعات شركت‌ها چه تولیدی و چه خدماتی نیاز به توانایی‌های جدید برای موفقیت دارند.

توانایی شركت در بهره برداری از دارایی‌های نامشهود بسیار مهمتر از مدیریت دارایی‌های مشهود و فیزیكی است. دارایی‌های نامشهود شركت‌ها را قادر می‌سازد تا ارتباط با مشتریان را توسعه داده و با ارائه مؤثر و كارای خدمات، وفاداری مشتریان موجود را حفظ كرده و مشتریان جدید جذب نمایند. و از جمله معیارهای غیر مالی كه در بسیاری از تحقیقات رابطه آن بر معیارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است، رضایتمندی مشتریان می‌باشد.

بیمه:

طرح مدیریت ریسك با تعیین یك قیمت توافقی(بین بیمه‌گر و بیمه شده) است كه به منظور مشاركت كردن در ضررهای اقتصادی بین بیمه شده با فرد دیگری كه بیمه‌گر نامیده می‌شود به اجرا در می‌آید(زارع، 1384،ص 255).

رضایت مشتری:

معیار چگونگی عملكرد كلی یك شركت یا سازمان، در رابطه با مجموعه ای از انتظارات مشتری (هیل، 1384،ص 333).

كیفیت:

جوزف جوران كیفیت را چنین تعریف كرده است «آماده بودن خدمت یا كالا برای استفاده كه خود نیازمند كیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مكان ارائه خدمت می‌باشد» از دیدگاه او كیفیت عبارت است از مجموعه عواملی كه موجب معیارهای مرغوبیت محصولات می شود.

آرمند و فیگن باوم كیفیت را اینگونه تعریف می‌كنند «كیفیت به كار گروهی و شوق فردی اطلاق می‌گردد» مفهوم وسیعی كه تمام بخش‌های سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزایش كارایی كل مجموعه است (گلستانی، 1378،ص 20).