پرسشنامه رضایت، اعتماد و تعهد بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه رضایت هدف پرسشنامه: بررسی رابطه رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

پایایی و روایی: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رضایت، اعتماد و تعهد

رضایت، تصمیم مصرف کنندگان به درگیری در ارائه خدمات و درگیر شدن در آن ها را تقویت می کند. مشخص شده است که رضایت به نتایج مطلوبی نظیر همکاری، گرایش بلندمدت، وفاداری و تعهد رابطه منجر می شود (گانسان ۱۹۹۴؛ لام و همکاران ۲۰۰۴). رضایت می تواند تأثیر حتی قوی تری بر وفاداری آنلاین مشتری نسبت به وفاداری آفلاین او بگذارد؛ مشتریان می توانند «سریع تر وب سایت را ذخیره کنند و حتی سفارش آتی را به تأمین کننده خدمات بدهند» (شانکار، اسمیت و رانگاسوامی ۲۰۰۳).

علاوه بر این، رضایت نمایانگر تکامل موضوع اعتماد و در نتیجه یکی از پیشنیازهای آن است (فاسناشت و کاس ۲۰۰۷؛ گاربارینو و جانسون ۱۹۹۹). در نهایت، اعتماد به عنوان یکی از پیشنیازهای تعهد شناخته شده است- گرایش بلندمدت (گایسکنز و همکاران ۱۹۹۶). رابطه ای که در آن اعتماد متقابل بین دو طرف وجود داشته باشد ارزش کافی برای آمادگی هر دو طرف به منظور حفظ تعهد خود را فراهم می کند (دوایر، شور و اوه ۱۹۸۷؛ مورگان و هانت ۱۹۹۴).

علاوه بر این، رضایت نمایانگر تکامل موضوع اعتماد و در نتیجه یکی از پیشنیازهای آن است (فاسناشت و کاس ۲۰۰۷؛ گاربارینو و جانسون ۱۹۹۹). در نهایت، اعتماد به عنوان یکی از پیشنیازهای تعهد شناخته شده است- گرایش بلندمدت (گایسکنز و همکاران ۱۹۹۶). رابطه ای که در آن اعتماد متقابل بین دو طرف وجود داشته باشد ارزش کافی برای آمادگی هر دو طرف به منظور حفظ تعهد خود را فراهم می کند (دوایر، شور و اوه ۱۹۸۷؛ مورگان و هانت ۱۹۹۴).

پرسشنامه فوق استاندارد و دارای روایی و پایایی می باشد و متشکل از ۱۶ سوال و ۳ مولفه که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

206 بازدید