پرسشنامه رضایت هدف پرسشنامه: بررسی رابطه رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 16 سوال و 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

پایایی و روایی: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رضایت، اعتماد و تعهد

رضایت، تصمیم مصرف کنندگان به درگیری در ارائه خدمات و درگیر شدن در آن ها را تقویت می کند. مشخص شده است که رضایت به نتایج مطلوبی نظیر همکاری، گرایش بلندمدت، وفاداری و تعهد رابطه منجر می شود (گانسان 1994؛ لام و همکاران 2004). رضایت می تواند تأثیر حتی قوی تری بر وفاداری آنلاین مشتری نسبت به وفاداری آفلاین او بگذارد؛ مشتریان می توانند «سریع تر وب سایت را ذخیره کنند و حتی سفارش آتی را به تأمین کننده خدمات بدهند» (شانکار، اسمیت و رانگاسوامی 2003).

علاوه بر این، رضایت نمایانگر تکامل موضوع اعتماد و در نتیجه یکی از پیشنیازهای آن است (فاسناشت و کاس 2007؛ گاربارینو و جانسون 1999). در نهایت، اعتماد به عنوان یکی از پیشنیازهای تعهد شناخته شده است- گرایش بلندمدت (گایسکنز و همکاران 1996). رابطه ای که در آن اعتماد متقابل بین دو طرف وجود داشته باشد ارزش کافی برای آمادگی هر دو طرف به منظور حفظ تعهد خود را فراهم می کند (دوایر، شور و اوه 1987؛ مورگان و هانت 1994).

علاوه بر این، رضایت نمایانگر تکامل موضوع اعتماد و در نتیجه یکی از پیشنیازهای آن است (فاسناشت و کاس 2007؛ گاربارینو و جانسون 1999). در نهایت، اعتماد به عنوان یکی از پیشنیازهای تعهد شناخته شده است- گرایش بلندمدت (گایسکنز و همکاران 1996). رابطه ای که در آن اعتماد متقابل بین دو طرف وجود داشته باشد ارزش کافی برای آمادگی هر دو طرف به منظور حفظ تعهد خود را فراهم می کند (دوایر، شور و اوه 1987؛ مورگان و هانت 1994).

پرسشنامه فوق استاندارد و دارای روایی و پایایی می باشد و متشکل از 16 سوال و 3 مولفه که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png