پرسشنامه هوش فرهنگی هدف پرسشنامه: هوش فرهنگی وانگ

 فرمت: Word & Exel

?تعداد سوال: 20 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد