پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (SIS)

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین سبک‌های هویت

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۰ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (SIS)

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی به منظور هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ طراحی شد و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است.

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، ۹ سوال مربوط به مقیاس هنجاری،۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلی ثانویه استفاده می شود ویک سبک هویتی محسوب نمی شود.

 

تعدادی از سوالات پرسشنامه

 • نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.
 • درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.
 • به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم.
 • بر اساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم.
 • ساعات زیادی را به خواندن و بحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.
 • وقتی با شخصی مسئله ای را مطرح می کنم، سعی می کنم نقطه نظرات او را درک کنم.
 • می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.
 • درباره ارزشهایی که در پیش دارم، نگران نیستم. هر چه پیش آید خوش آید.
 • درباره اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.
 • طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.
 • مطمئن نیستم که چه ارزشهایی را واقعاً حفظ کنم.
 • می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش بروند.
 • اگر نسبت به مشکلات خود نگران نباشم، معمولاً خود به خود حل می شوند.
 • مطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاری را انجام دهم.
 • احساس می کنم کاری را که انجام می دهم (یا انجام داده ام) مناسب من است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

318 بازدید