http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین سبک‌های هویت

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 40 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت در سال 1992 توسط برزونسکی طراحی گردیده است. این ابزار یک مقیاس 40 سوالی است که 11 سوال مربوط به مقیاس اطلاعاتی 9 سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و 10 سوال آن مربوط به مقیاس اجتنابی (سردرگم) و 10 سوال دیگر آن مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود. پاسخ آزمودنی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت 5 درجه ای می باشد که شامل کاملاً مخالف= 1 تا کاملاً موافق= 5 می باشد.

مقیاس

سوالات

اطلاعاتی

2-5-6-16-18-25-26-30-33-35-37

هنجاری

4-10-19-21-23-28-32-34-40

اجتنابی

3-8-13-17-24-27-29-31-36-38

تعهد

1-7-9-11-12-14-15-20-22-39

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه سبک هویت بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف: 1، تاحدودی مخالف: 2، مطمئن نیستم: 3، تاحدودی موافق: 4، کاملاً موافق: 5، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 200 و کمترین امتیاز آن 40 می باشد.

نمره گذاری سوالات 9-11-14-20 به صورت معکوس می باشد.

پایایی

بروزنسکی  پایایی درونی (ضریب آلفا) مقیاس اطلاعاتی را 0.62، مقیاس هنجاری 0.66 و مقیاس اجتنابی (سردرگم) 0.73 گزارش کرده است.

پایایی پرسشنامه در تحقیق احمد غضنفری به شرح جدول ذیل می باشد:

مقیاس

سوالات

اطلاعاتی

0.67

هنجاری

0.52

اجتنابی

0.62

تعهد

0.57

کل پرسشنامه

0.73

مطالب مرتبط