پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کنجر

هدف پرسشنامه: بررسی میزان درگیری شغلی (مشارکت کاری) افراد در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کنجر

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) ذیل توسط لاداهل و کنجر با هدف اینکه که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می کند و اصطلاحاً درگیری کاری او به چه میزان است طراحی گردید.نحوه تکمیل: ۲۰ عبارت ذیل میزان درگیری شغلی شما را که اخیرا در شغل خود داشته اید، تشریح می کند. با توجه به مقیاس زیر، یکی از گزینه هایی را که متناسب شماست، انتخاب کنید.
۱ = کاملا موافقم، ۲ = موافقم، ۳ = مخالفم، ۴ = کاملا مخالفم

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج
عبارات ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ را مطابق امتیازبندی پرسشنامه امتیاز بدهید ولی عبارات  ۱ و۲ و ۳ و۴ و  ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و۲۰  را برعکس امتیازبندی نمایید یعنی به گزینه کاملا موافقم ۴ به موافقم ۳ و به مخالفم ۲ و در نهایت به کاملا مخالفم، ۱ امتیاز تعلق می گیرد. امتیازات عبارات را جمع ببندید و نتیجه را ثبت کنید.
اگر امتیاز حاصله بیشتر از ۴۰ باشد درگیری شغلی فرد زیاد است و هر چه این امتیاز به ۸۰ نزدیکتر شود درگیری شغلی فرد نیز زیادتر خواهد بود. در غیر این صورت شغل فرد بخش کوچکی از زندگی او را تشکیل می دهد و درگیری شغلی چندانی ندارد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه درگیری شغلی

  • علاوه بر ساعت موظف کاری ام، در سازمان می مانم تا کارم را به اتمام برسانم، حتی اگر بابت آن حقوقی به من تعلق نگیرد.
  • شما از روی چگونگی انجام کار توسط هر فرد، به خوبی می توانید او را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید.
  • بیشتر رضایتی است که در زندگی خود دارم، ناشی از شغلم می باشد.
  • وقتی صبح ها سر کار حاضر می شوم، واقعا احساس پرواز به من دست می دهد.

….

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

276 بازدید