هدف پرسشنامه: بررسی میزان درگیری شغلی (مشاركت كاری) افراد در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) لاداهل و كنجر

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) ذیل توسط لاداهل و کنجر با هدف اینکه كه فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می كند و اصطلاحاً درگیری كاری او به چه میزان است طراحی گردید.نحوه تكمیل: 20 عبارت ذیل میزان درگیری شغلی شما را كه اخیرا در شغل خود داشته اید، تشریح می كند. با توجه به مقیاس زیر، یكی از گزینه هایی را كه متناسب شماست، انتخاب كنید.
1 = كاملا موافقم، 2 = موافقم، 3 = مخالفم، 4 = كاملا مخالفم

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج
عبارات 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 را مطابق امتیازبندی پرسشنامه امتیاز بدهید ولی عبارات  1 و2 و 3 و4 و  5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و12 و 15 و 17 و20  را برعكس امتیازبندی نمایید یعنی به گزینه كاملا موافقم 4 به موافقم 3 و به مخالفم 2 و در نهایت به كاملا مخالفم، 1 امتیاز تعلق می گیرد. امتیازات عبارات را جمع ببندید و نتیجه را ثبت كنید.
اگر امتیاز حاصله بیشتر از 40 باشد درگیری شغلی فرد زیاد است و هر چه این امتیاز به 80 نزدیكتر شود درگیری شغلی فرد نیز زیادتر خواهد بود. در غیر این صورت شغل فرد بخش كوچكی از زندگی او را تشكیل می دهد و درگیری شغلی چندانی ندارد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه درگیری شغلی

  • علاوه بر ساعت موظف كاری ام، در سازمان می مانم تا كارم را به اتمام برسانم، حتی اگر بابت آن حقوقی به من تعلق نگیرد.
  • شما از روی چگونگی انجام كار توسط هر فرد، به خوبی می توانید او را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید.
  • بیشتر رضایتی است كه در زندگی خود دارم، ناشی از شغلم می باشد.
  • وقتی صبح ها سر كار حاضر می شوم، واقعا احساس پرواز به من دست می دهد.

….

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com