http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش تعهد سازمانی افراد در سازمان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 15 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر در سال 1974 توسط پورتر و همکاران ساخته شده است. پرسشنامه مذکور شامل 15 سوال می باشد. این پرسشنامه، تعهد سازمانی افراد را اندازه گیری می کند، گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند، تا چه حد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرد، به چه میزان تمایل به تلاش فوق العاده برای موفقیت سازمان دارد و چقدر به ادامه ی عضویت در سازمان، علاقه مند است.

شیوه ی نمره گذاری
نمره گذاری پرسشنامه ی تعهد سازمانی بر اساس یک مقیاس 7 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: بسیار مخالفم: 1، نسبتاً مخالفم: 2، کمی مخالفم: 3، نظری ندارم: 4، کمی موافقم: 5، نسبتاً موافقم: 6، بسیار موافقم: 7
مجموع نمرات بدست آمده، معرف نمره نهایی آزمودنی می باشد.
امتیاز بین 70 تا 105: نشان دهنده سطح بالای تعهد سازمانی می باشد.
امتیاز بین 35 تا 70: نشان دهنده تعهد سازمانی تا حدودی بالا می باشد.
امتیاز زیر 35: نشان دهنده سطح پایین تعهد سازمانی می باشد.

اعتبار و روایی
این پرسشنامه توسط محققان زیادی در داخل و خارج از کشور مورد، استفاده قرار گرفته و روایی و اعتبار آن نیز گزارش شده است. به عنوان مثال، پورتی (1979)، برای آن ضریب اعتبار 0.90 و روایی 0.70 را گزارش نموده است. و نیز مائودی و همکارانش (1979)، ضریب اعتبار 0.91 را برای نمونه ی متخصص و 0.89 را برای نمونه دفتری و در تحقیقاتی دیگر، 0.90 را گزارش نموده اند (رایز، 1989؛ رایز و پوندر، 1990، به نقل از حافظی، (1376). یوسفیان (1379) ضریب آلفای 0.92 و حافظی (1376) با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب اعتبار 0.90 را برای پرسشنامه گزارش نموده اند. در این پژوهش نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب اعتبار 0.70 به دست آمد. بنابراین همه موارد مذکور دلالت بر روایی و اعتبار مناسب و قابل قبول پرسشنامه دارد.