پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی راهبردهای یادگیری دانش آموزان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 17 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی دارد: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری برای ارزیابی راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان تنظیم شده است که توسط پینتریچ و گروت در سال 1990 طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق براساس طیف 7 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف می باشد.

[/stextbox]