پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ)

پرسشنامه جو سازمانی هدف پرسشنامه: جهت رفتار معلمان و مدیران مدارس متوسطه

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۴ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ)

پرسشنامه فوق دارای ۳۴ سوال می باشد و برای توضیح رفتار معلمان و مدیران مدارس متوسطه تهیه شده است. پرسشنامه مذکور با توجه به پنج بعد تدوین شده است. دو بعد آن رفتار (حمایتی و دستوری) مدیر مدرسه را توضیح می دهد و سه بعد دیگر  (رفتار مشغول، رفتار ناکام و رفتار صمیمی) معلمان را توضیح می دهد. برای هر کدام از این ابعاد، سوالاتی اختصاص یافته است که به شرح زیر می باشد. (اجاقی به نقل از پالپین و کرانت، ۱۳۷۷).

نمونه سوالات پرسشنامه

  • معلمان به یکدیگر کمک می کنند و پشتیبان هم هستند.
  • معلمان از روحیه گروهی مناسبی برخوردارند.
  • معلمان نسبت به شایستگی حرفه ای همکاران خود، احترام می گذارند.
  • رفتار معلمان در این مدرسه، آزار دهنده است.
  • عده قلیلی از معلمان با اکثریت معلمان مخالفت می ورزند.
  • معلمان مدرسه دوستان صمیمی یکدیگرند.
  • معلمان در خارج از مدرسه نیز با یکدیگر دوستی و رفت و آمد دارند.
  • کاغذ بازی اداری در مدرسه خسته کننده است.
  • معلمان به مدرسه خود افتخار می کنند.
  • معلمان به طور مرتب با یکدیگر ارتباط اجتماعی دارند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

186 بازدید