هدف پرسشنامه: بررسی میزان تمرکز در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 7 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سنجش تمركز در سازمان

متناسب با كاربرد هر سئوال در سازمان خود، پاسخ صحيح را علامت بزنيد.

 1. در گردآوري اطلاعات براي اتخاذ تصميمات، مديريت عالي تا چه حد و حدودي مشاركت مستقيم دارد؟

الف) هيچ
ب) كم
ج) متوسط
د) زياد
ه) خيلي زياد

 1. تا چه ميزاني مديريت عالي در تعبير و تفسير داده هاي اطلاعاتي مشاركت دارد؟

الف) 0 – 20%
ب) 21 – 40%
ج) 41 – 60%
د) 61 – 80%
ه) 81 – 100%

 1. تا چه حدي مديريت عالي مستقيما اجراي تصميمات را كنترل مي كند؟

الف) 0 – 20%
ب) 21 – 40%
ج) 41 – 60%
د) 61 – 80%
ه) 81 – 100%

10- 4 سرپرست عمليات تا چه حدي در موارد ذيل مي تواند از نظر خود استفاده كند: تدوين بودجه واحد خود؟

الف) خيلي زياد
ب) زياد
ج) متوسط
د) كم
ه) هيچ

 1. تعيين چگونگي عملكرد واحد خود كه مورد ارزيابي قرار مي گيرد ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. استخدام و اخراج كاركنان ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. پاداش به كاركنان ( از قبيل حقوق، ارتقاء …) ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. خريد تجهيزات و منابع لازم ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. تدوين پروژه يا برنامه جديد ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. چگونه مسائل استثنايي و كاري بايد حل شود ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

ارزش گذاري: امتياز براي هر پاسخ عبارتست از:

1 = الف      2= ب     3= ج     4= د     5= ه

نمرات حاصله با هم جمع مي گردد. جمع نمرات ميزان تمركز سازمان را نشان مي دهد.

(حداكثر امتياز 50 است)

تفسیر نتایج

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: …………

 • امتیاز 35- 25: تمرکز بالا
 • امتیاز 24 تا 13: تمرکز متوسط
 • امتیاز زیر 12: تمرکز پایین

 منبع: تئوري سازمان رابينز ترجمه دكتر الواني و دانايي فر

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com