پرسشنامه مدیریتی تمرکز (ویژه اعضاء)

 هدف پرسشنامه: بررسی میزان تمرکز در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه سنجش تمرکز در سازمان

متناسب با کاربرد هر سئوال در سازمان خود، پاسخ صحیح را علامت بزنید.

 1. در گردآوری اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات، مدیریت عالی تا چه حد و حدودی مشارکت مستقیم دارد؟

الف) هیچ
ب) کم
ج) متوسط
د) زیاد
ه) خیلی زیاد

 1. تا چه میزانی مدیریت عالی در تعبیر و تفسیر داده های اطلاعاتی مشارکت دارد؟

الف) ۰ – ۲۰%
ب) ۲۱ – ۴۰%
ج) ۴۱ – ۶۰%
د) ۶۱ – ۸۰%
ه) ۸۱ – ۱۰۰%

 1. تا چه حدی مدیریت عالی مستقیما اجرای تصمیمات را کنترل می کند؟

الف) ۰ – ۲۰%
ب) ۲۱ – ۴۰%
ج) ۴۱ – ۶۰%
د) ۶۱ – ۸۰%
ه) ۸۱ – ۱۰۰%

۱۰- ۴ سرپرست عملیات تا چه حدی در موارد ذیل می تواند از نظر خود استفاده کند: تدوین بودجه واحد خود؟

الف) خیلی زیاد
ب) زیاد
ج) متوسط
د) کم
ه) هیچ

 1. تعیین چگونگی عملکرد واحد خود که مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟

الف) خیلی زیاد         ب) زیاد        ج) متوسط           د) کم          ه) هیچ

 1. استخدام و اخراج کارکنان ؟

الف) خیلی زیاد         ب) زیاد        ج) متوسط           د) کم          ه) هیچ

 1. پاداش به کارکنان ( از قبیل حقوق، ارتقاء …) ؟

الف) خیلی زیاد         ب) زیاد        ج) متوسط           د) کم          ه) هیچ

 1. خرید تجهیزات و منابع لازم ؟

الف) خیلی زیاد         ب) زیاد        ج) متوسط           د) کم          ه) هیچ

 1. تدوین پروژه یا برنامه جدید ؟

الف) خیلی زیاد         ب) زیاد        ج) متوسط           د) کم          ه) هیچ

 1. چگونه مسائل استثنایی و کاری باید حل شود ؟

الف) خیلی زیاد         ب) زیاد        ج) متوسط           د) کم          ه) هیچ

ارزش گذاری: امتیاز برای هر پاسخ عبارتست از:

۱ = الف      ۲= ب     ۳= ج     ۴= د     ۵= ه

نمرات حاصله با هم جمع می گردد. جمع نمرات میزان تمرکز سازمان را نشان می دهد.

(حداکثر امتیاز ۵۰ است)

تفسیر نتایج

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: …………

 • امتیاز ۳۵- ۲۵: تمرکز بالا
 • امتیاز ۲۴ تا ۱۳: تمرکز متوسط
 • امتیاز زیر ۱۲: تمرکز پایین

 منبع: تئوری سازمان رابینز ترجمه دکتر الوانی و دانایی فر

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

93 بازدید