پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: تعهد سازمانی آلن و مایر

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۴ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی در تحقیقات به عنوان قدرت نسبی شناسایی فرد و میزان درگیری آن در یک سازمان خاص تعریف شده است و می تواند توسط یک باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان مشخص می شود و تمایل به تلاش قابل توجهی از طرف سازمان و یک تعامل قوی برای حفظ عضویت در سازمان وجود دارد. تعهد سازمانی نشان دهنده فاعلی یک کارمند نسبت به سازمان خود است. همچنین بر اساس تحقیقات الن و همکارانش در سال ۱۹۹۷ به عنوان درجه ای از دلبستگی به سازمان تعریف می شود و توسط ارزش نهادن به منافع مشترک بین یک کارمند و یا سازمان خود مشخص می شود. علاوه بر این راعی در سال ۲۰۱۳ تعهد سازمانی را به عنوان یک تمایل جهت حفظ وابستگی با سازمان را تعریف می کند. و این از طریق تمایل به اعمال سطح بالایی از تلاش برای دستیابی به اهداف سازمانی ارائه می شود.

تعهد سازمانی دارای سه جنبه است: تعهد عاطفی، تعهد مستمر و هنجاری. تعهد عاطفی به دلبستگی شخصی کارکنان و شناسایی با سازمان اشاره دارد که نشان دهنده اعتقاد قوی به ارزش ها و اهداف سازمان است. تعهد مستمر ادراک فرد از هزینه های مرتبط با ترک این کار در سازمان را توضیح می دهد. تعهد هنجاری نشان دهنده رفتار کارکنان در سطح فردی است که آنها از نظر اخلاقی انجام آن کارها را بر خود واجب می دانند. بر اساس این مطالعه ما صرفا بر تعهد “عاطفی” و “تعهد مستمر” که توسط کینگ و ستحی (۱۹۹۷) بیان شده اند، متمرکز می شویم.

پرسشنامه فوق با هدف سنجش تعهد سازمانی افراد توسط آلن و مایر طراحی گریده است که متشکل از ۲۴ سوال و ۳ مولفه است که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

251 بازدید