پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آچیو هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آچیو هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی در سازمان از ابعاد مختلف (تونایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار، سازگاری)

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۶ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آچیو هرسی و گلداسمیت

یکی از دغدغه های موجود در فرآیند مدیریت مدیران این است که به جای توجه به علت بروز مشکلات، تمایل به شناسایی و بررسی مشکلات عملکرد کارکنان موثر دارند. به عبارتی اکثر مدیران در جستجوی مشکلات عملکردی کارکنان ماهر هستند. این در صورتی است کهبررسی و تجزیه و تحلیل علت بروز این مشکلات بسیار ضعیف می باشد. این دقیقا عامل و آیتم ضروری برای بهبود عملکرد افراد در سازمان ها می باشد. مدیران جهت اثربخشی و بهره وری هرچه بیشتر نیروی انسانی خود و حل مشکلات عملکردی کارکنان سازمان نیاز مبرم به تعیین علل بروز این کشکلات دارند. مدل آچیو یکی از ابزارهای مهم برای کمک به مدیران جهت شناسایی دلایل مشکلات عملکردی کارکنان در سازمان می باشد.

این ابزار ها شامل: توانایی (دانش و مهارت)، شفافیت (تفهیم یا درک نقش)، کمک (حمایت سازمانی)، تشویق (ایجاد انگیزش)، ارزشیابی (مربیگری و بازخورد عملکرد)، اعتبار (قوانین مرتبط با کارکنان)، محیط (تناسب محیطی) می گردد.

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی براساس مدل آچیو توسط هرسی و گلداسمیت در سال ۱۹۸۰ ارائه شده است. این پرسشنامه با ۲۶ سوال و ۷ مولفه توانایی، درک و شناخت، انگیزش، حمایت سازمانی، بازخور، اعتبار و سازگاری می باشد که با طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است و به بررسی ۷ بعد از ابعاد بهره وری نیروی انسانی این مدل می پردازد.

ابعاد پرسشنامه

پرسشنامه مبتنی بر ابعاد توانایی، درک و شناخت، انگیزش، حمایت سازمانی، بازخور، اعتبار و سازگاری می باشد مدل  (ACHIEVE) توسط هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) طراحی شده است.

هدف: ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی در سازمان از ابعاد مختلف (تونایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار، سازگاری)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

270 بازدید

 برچسب ها: