پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۳ سوال و ۴ مولفه که در ذیل شرح داده شده است.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

پروپوزال مربوطه: دانلود

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

ابعاد موفقیت سیستم های هوشمند کسب و کار

آشکار است که سازمان های موفق تنها بر سرعت و روش انتقال اطلاعات و مقدار اطلاعاتی که می توانند پردازش کنند، تمرکز ندارند، بلکه اغلب بر دریافت ارزش ها از اطلاعات در طول زنجیره ارزش اطلاعات متمرکزند. BIS، در درجه اول به ابتدای زنجیره ارزش اطلاعات ارزش ها را اضافه می کندکه در آن، با توجه به فن آوری های پیاده سازی، اطلاعات را جمع آوری کرده و به آن ساختار می دهد و به اطلاعات تبدیل می کند.

پیاده سازی BIS می­تواند به بهبود IQ (کیفیت اطلاعات) در بسیاری جهات، کمک کند از جمله: دسترسی سریعتر به اطلاعات، پرس و جو و تجزیه و تحلیل آسان تر، سطح بالاتری از تعامل، بهبود ثبات داده ها با توجه به فرآیندهای مجتمع سازی داده ها و سایر فعالیت های مربوط به مدیریت اطلاعات (به عنوان مثال پاکسازی اطلاعات، وحدت تعاریف واژه های کلیدی کسب و کار، مدیریت ارشد داده ها).

واژه IQ (کیفیت اطلاعات) شامل شاخص های سنتی عوامل کیفیت داده ها، ارتباط اطلاعات، و ویژگی های مربوط به دسترسی به اطلاعات می باشد. برای درک و تجزیه و تحلیل مزایای BIS لازم است IQ (کیفیت اطلاعات) به عنوان یک مفهوم گسترده که پذیرای همه جنبه های فوق الذکراست درک گردد. ما انتظار داریم که پرداختن به محتوای اطلاعات و دسترسی به آن ها به طور جداگانه، بینش بهتری را نسبت به روابط بین IQ (کیفیت اطلاعات) و ابعاد دیگر مدل موفقیت BIS تامین کنند.

توضیحات پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

پرسشنامه فوق با هدف بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار در سال ۲۰۱۲ توسط پوپویک و همکارانش طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از ۲۳ سوال و ۴ مولفه (کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دستیابی به اطلاعات، استفاده از اطلاعات در فرایند های کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی) می باشد. که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت ) از خیلی کم تا خیلی زیاد، کاملا مخالف تا کاملا موافق) نمره دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • دامنه اطلاعات کافی است (نه زیاد است و نه کم)
  • اطلاعات به اندازه کافی دقیق نیست و به اندازه کافی به واقعیت نزدیک نیست
  • اطلاعات به اندازه کافی بوسیله گروه های هدف، قابل درک است
  • اطلاعات مربوط به مولفه های غیر ضروری است
  • اطلاعات با یکدیگر متناقض است
  • اطلاعات عاری از خطا، تعصب و انحراف است
  • اطلاعات بروز بوده و مطلق نیست
  • اطلاعات متناظر با نیاز ها و عادت های کاربران

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

180 بازدید