پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

آموزش و پرورش

اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در جوامع انسانی و نقش كلیدی آن در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه غیر قابل انكار است. نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت كشورهای توسعه یافته آشكار می سازد كه این قبیل كشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد و اثربخشی برخوردار باشند.

آنان آموزش و بهسازی نیروی انسانی و بهبود و اصلاح نظام آموزشی را از طریق نظارت و راهنمایی به عنوان یكی از مولفه های تعیین كننده اثر بخشی در اولویت برنامه های توسعه خویش قرارداده اند. بدیهی است كه كاركنان آموزش و پرورش از جمله مدیران و معلمان برای هر چه بهتر ایفا كردن نقش خود جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارتقای بهره وری آن باید از شایستگی ها، دانش و آگاهی های لازم برخوردار باشند.

نظارت و راهنما یی آموزشی در آموزش و پرورش یكی از برنامه های رسمی سازمانی است كه با دیگر نظام های رفتاری مربوط به آن (تدریس و یادگیری، مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی) ارتباط مستقیم دارد، راهنمای آموزشی، فردی است كه برنامه های نظارت و راهنما یی آموزشی را در مدرسه طراحی، اجرا و ارزشیابی می كند و با دیگر كاركنان مدرسه (معلمان، مدیران) ارتباط متقابل دارد، بنابراین باید طبق ضوابط معین و دقیقاً تعریف شده ای كار و فعالیت كند. از طرفی نظام آموزشی با پیچیدگی خاص خود نیازمند برنامه ریزی آموزشی است.

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی متشکل از 25 سوال و 5 مولفه (برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است. پایایی پرسشنامه در فایل قید شده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png