پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

آموزش و پرورش

اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در جوامع انسانی و نقش کلیدی آن در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه غیر قابل انکار است. نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت کشورهای توسعه یافته آشکار می سازد که این قبیل کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد و اثربخشی برخوردار باشند.

آنان آموزش و بهسازی نیروی انسانی و بهبود و اصلاح نظام آموزشی را از طریق نظارت و راهنمایی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده اثر بخشی در اولویت برنامه های توسعه خویش قرارداده اند. بدیهی است که کارکنان آموزش و پرورش از جمله مدیران و معلمان برای هر چه بهتر ایفا کردن نقش خود جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارتقای بهره وری آن باید از شایستگی ها، دانش و آگاهی های لازم برخوردار باشند.

نظارت و راهنما یی آموزشی در آموزش و پرورش یکی از برنامه های رسمی سازمانی است که با دیگر نظام های رفتاری مربوط به آن (تدریس و یادگیری، مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی) ارتباط مستقیم دارد، راهنمای آموزشی، فردی است که برنامه های نظارت و راهنما یی آموزشی را در مدرسه طراحی، اجرا و ارزشیابی می کند و با دیگر کارکنان مدرسه (معلمان، مدیران) ارتباط متقابل دارد، بنابراین باید طبق ضوابط معین و دقیقاً تعریف شده ای کار و فعالیت کند. از طرفی نظام آموزشی با پیچیدگی خاص خود نیازمند برنامه ریزی آموزشی است.

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی متشکل از ۲۵ سوال و ۵ مولفه (برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است. پایایی پرسشنامه در فایل قید شده است.

پشتیبانی مدیر123

 

307 بازدید