پرسشنامه ساختار سازمانی هدف پرسشنامه: بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 55 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ابعاد ساختار سازمانی

در تعیین ابعاد ساختاری، عوامل زیادی را شمرده اند و این عوامل با توجه به دید و نگرش اندیشمندان دارای تنوع زیادی است. شاید اگر محققین در نظر بگیرند كه چرا عواملی كه برمی‌شمارند، جزو ابعاد ساختاری است، از تنوع و تعدد این ابعاد كاسته خواهد شد (حسن پور، 1384).

از جمله این عوامل می توان به اجزای اداری، استقلال، تمركز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفكیك، رسمیت، تلفیق، حرفه ای گرایی، حیطه نظارت، تخصص گرایی، استاندارد سازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره كرد كه اكثر نظریه پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد؛ تمركز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند (فری و همکاران، 1984، به نقل از حسن پور، 1384).

ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر كدام از این سه بعد در شكل گیری كلی ساختار سازمانی مؤثر است. لازم به ذكر است كه عوامـل فوق الذكر بطور مستقیم یا غیرمستقیم در این سه بعد مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان روی این عوامل از نحوه تعاریف عملیاتی آنان نشأت می گیرد.

 الف) پیچیدگی

پیچیدگی درجه ای از تخصصی كردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان است (فری و همکاران، 1984) و ممكن است بوسیله؛ تعداد مكانهایی كه كار در آنجا می شود، تعداد مشاغلی كه انجام می شود و تعداد سلسله مراتبی كه وظایف مختلف را انجام می دهند، تعریف و اندازه گیری شود.
پیچیدگی، مشكلات كنترل و هماهنگی را افزایش می دهد و سازمان برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا باید نوآوری را افزایش دهــد (دامنپور، 1994، به نقل از حسن پور، 1384).  پیچیـدگی حاصــل عــدم اطمینان محیطی است و بطور فرایند چرخشی، محیط پیچیده و متغیر موجب افزایش عدم اطمینان محیطی می شود، با افزایش پیچیدگی و تنوع در محیط، سازمان برای تطبیق با آن، در خود پیچیدگی ایجاد می كند. سازمانی كه به طور همزمان دارای سطوح سلسله مراتب زیاد (تفكیك عمودی)، حیطه نظارت گسترده (تفكیك افقی) و مكانهای جغرافیایی چندگانه باشد، بسیار پیچیده است.

ب) رسمیت

رسمیت اندازه ای از مكتوب بودن، مقررات، قوانین، رویه ها، توصیه های آموزشی و ارتباطات در سازمان است بجـای اینكــه شفاهــی بــاشد (الوانی، 1377). رسمیت یكی از جنبه‌های مهم ساختار سازمانی است تا جائیكه عده ای ساختار سازمانی را چهارچوب سازمان، مقررات تعامل، ابزار كنترل و رویه های انجام كار می دانند (ویلموت و همکاران، 1981، به نقل از حسن پور، 1384).

رسمیت برای كاهش تنوع صورت می گیرد و هماهنگی را تسهیل می كند. از مزایای رسمیت بالا این است كه ابهام را ازبین می بـــرد ولــی در عــوض اختیــار تصمیم گیری را از افراد سلب می‌كند (فریکسون، 1986، به نقل از حسن پور، 1386).

ج) تمركز

تمركز به درجه خشكی در تصمیم گیری و ارزیابی فعالیتها بصورت متمركز (همان منبع) و بــه درجـه ای از متمركز بودن تصمیمات در یك نقطه از سازمان اشاره دارد (رابینز، 1984، به نقل از حسن پور، 1384). تمــركز به توزیع اختیار در سازمان برمی گردد و تعیین می كند كه چه كسی حق تصمــیم گــیری دارد. اختــیار یك حق ذاتی در پستهای مدیرتیی است كه بر مبنای آن می توانند دستوراتی را صادر كنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود (رابینز، 1984، به نقل از حسن پور، 1384).

تمركز با تفویض اختیار رابطه معكوسی دارد. اگر تفویضی اختیار بیشتری صورت گیرد حالت مقابل تمركز، یعنی عدم تمركز رخ می دهد. در اینصورت نقطه تصمیم گیری در سطوح پائین سازمان است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png