پرسشنامه بازارگرایی

پرسشنامه بازارگرایی هدف پرسشنامه: بررسی نقش بازارگرایی بر عملکرد شرکت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۶ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تاریخچه بازارگرایی

مفهوم بازارگرایی اساسا ایده ای منطقی می باشد که مشتری را در مرکز فعالیت های سازمان قرار می دهد. در مورد بازارگرایی تا دهه ۱۹۹۰ تحقیق تجربی کمی صورت گرفته بود و در مورد تعاریف رسمی آن توافق کمی حاصل شده بود و تنها در مورد کاربرد عمومی آن بحث هایی انجام گرفته بود.

۲۰۰ سال پیش ادام اسمیت حاکمیت مشتری را مطرح نمود و با این جمله یکی از اصول اصلی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتری را بطور اثربخش بیان کرد. دو قرن پیش “لویت” مجددا دید گاه او را مورد تایید قرار داد و یکی از اهداف اصلی شرکت را جذب و حفظ مشتری اعلام کرد.

این مفهوم طی سه یا چهار دهه اخیر با نامهای گوناگونی مطرح شده است.برای مثال ” فلتون ” مفهوم بازارگرایی را ” بیان عقاید شرکت ” و بعضی صاحب نظران دیگر آن را ” فلسفه  سب و کار “؛ ” آرمان ” ، “بیان سیا ست گذاری ” بیان کرده اند که تمام این عبارات به عقیده و ارمانی اشاره  ارد که فقط در بیان ماموریت شرکت ها دیده می شود.

همچنین مجلات بازاریابی اروپایی برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ انتشار یافت و استقرار مفهوم بازاریابی یا بازارگرایی بعنوان گامی از توسعه در نظر گرفته شد که باعث رضایت بیشتر مشتری و تعهد سازمانی کارکنان می شد. لذا واژگانی چون مصرف گرایی؛ بازاریابی گرایی؛ رویکرد بازاریابی، بازارگرایی و مشتری گرایی توسط دانشگاه ها و متخصصان بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت.(استبان و دیگران ؛۲۰۰۲،۱۰۰۸)

پرسشنامه فوق استاندارد و دارای روایی و پایایی می باشد و متشکل از ۳۶ سوال و ۵ مولفه که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است. همچنین مدل مفهومی مرتبط با پرسشنامه به انتهای این پرسشنامه پیوست گردیده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

129 بازدید