پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی

فرمت: Pdf

?تعداد سوال: ۱۷ سوال و ۵ مولفه (ارزیابی پیامد، ارزیابی فرآیند، ارزیابی دارائی محسوس، نرخ های رقابتی، ارزیابی تناسب)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

پرسشنامه کیفیت درک شده وبسایت

پرسشنامه استاندارد ارزیابی موسسات مالی توسط مک دوگال ساخته شد و اقای تقوی وهمکاران در سال ۱۳۸۹ آن را بومی و استفاده نمودند.و داری ۱۷ سوال در ۵ بعد می باشد و هدف ان ارزیابی اثربخشی مؤسسات مالی می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه:

موسسه مالی

بنگاه تجاری است که دارایی های اصلی آن دارایی های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام ها است. به طور کلی این موسسات دو وظیفه را بر عهده دارند: اول اینکه وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می سازند و وظیفه دوم آنها فعالیت به عنوان یک واسطه مالی است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از ارزیابی موسسات مالی نمرهای است که کارکنان به سوالات ۱۷ گویه ای پرسشنامه سبک های حل تعارض می دهند.

نمونه سوالات

 • خدمات را در این زمان مناسب انجام دهد.
 • کارکنانی دارد که از دانش و مهارت لازم برخور دارند.
 • خدمات را به طور صحیح انجام دهد.
 • هنگامی که قول می دهد چیزی را انجام می دهد، در زمان مورد نظر انجام می دهد.
 • خدمات را با دقت و بدون خطا انجام می دهد.
 • دقیقاً به شما می گوید چه هنگام خدمات انجام شده است.
 • کارکنانی که با ادب و فرتن دارد.
 • کارکنانی دارد که نیازهای ویژه را درک می کنند.
 • کارکنانی که اغلب تمایل به کمک کردن دارند.
 • کارکنانی دارد که ایجاد اعتماد می کنند.
 • کارکنانی دارد که به مشتریان توجه فردی می کنند.
 • تسهیلات مورد تقاضای مشتریان توجه فردی می کنند.
 • کارکنان، مهربان و صمیمی دارد.
 • نرخ های سود رقابتی ارائه می کند.
 • به سرعت می توان به آن وارد و خارج شد.
 • طیف کاملی از خدمات را ارائه می کند.
 • بیانیه هائی که به سهولت درک می شوند را ارائه می کند.

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

149 بازدید