پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۰ سوال و ۱ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعاریف خلاقیت

خلاقیت تعاریف گوناگونی دارد. در بعضی تعاریف بر ماهیت فرآیندها و فعالیت های ذهنی به کار گرفته شده در درک مساله یا پاسخ جدید به پرسش ها تاکید می شود. در بعضی موارد دیگر بر ویژگی های فردی و مهارت های ذهنی افزاد و در مواردی نیز بر محصولات و خدماتی با کیفیت که نتیجه تلاش های خلاق است تمرکز می کند.

دولی و برنان خلاقیت را ترکیبی از انعطاف پذیری، ابتکار و حساسیت درباره ی نظرهایی است که متفکر را قادر می کند شیوه ی معمولی تفکر را به شیوه ای متفاوت و بهره ورز تغییر دهد و نتایج رضایت بخشی را برای خود یا دیگران ایجاد کند.

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی عبارت است از رسیدگی به جنبه های عملی دسترسی به روح خلاق برای بهبود عملکرد سازمانی  یا ایجاد خلاقیت در یک سازمان یا گروهی از افراد. خلاقیت سازمانی، مفاهیم، اصول و درک مربوط به تحول سازمانی، طراحی سازمانی را که منجر به ایجاد خلاقیت در محل کار و ایجادخلاقیت ذاتی فردی می شود. برنامه های این مفاهیم، اصول و درک به سازمان ها و گروه ها در موضوعات “تبدیل سازمان” و “تبدیل قلب سازمان” مورد بحث قرار می گیرد.

خلاقیت از دیدگاه سازمانی بیان فکر و طر نوین برای بهبود و ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت های سازمان می باشد. برای مثال افزایش بهره وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و …

پرسشنامه فوق متشکل از ۳۰ سوال و ۱ مولفه که توسط رسندیپ در سال ۱۹۹۰ با هدف ارزیابی خلاقیت درسازمان طراحی شده است. که همراه با پایایی و روایی به همراه مقاله بیس که به پیوست پرسشنامه رسیده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

316 بازدید