پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۸ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سبک رهبری

شخصیت یا سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نسان می دهد. این الگو عموما شامل رفتار وظیفه مدار یا رفتار رابطه مدار یا ترکیبی از این دو می باشد. دو نوع رفتار وظیفه مدار و رابطه مدار که از لحاظ بیان مفهوم شخصیت رهبر اهمیت زیادی دارد به شرح ذیل تعریف می شوند:

الف) رفتار وظیفه مدار: ارشاه می کند به حد اندازه ی که احتمال دارد یک رهبر نقش های اعضای گروه (زیر دستان) خود را سازمان دهد، تعریف کند و توضیح دهد که هر یک چه فعالیت هایی را قرار است انجام دهند و چه وقت، کجا و چگونه قرار است وظایف عملی شوند. کوشش هایی که رهبر در جهت ایجاد الگوهای دقیق سازمانی، مجار ارتباط و طرق انجام دادن وظایف به عمل می آورد این رفتار را مشخص می سازد.

ب) رفتار رابطه مدار: اشاره می کند به حد و اندازه ایی که احتمال دارد که یک رهبر به وسیله گشودن مجاری ارتباط، تفویض مسئولیت و دادن فرصت به زیر دستان برای استفاده از توانایی های بالقوه شان میان خود و اعضای گروه خود روابط مشخص برقرار سازد. این رفتار به وسیله حمایت اجتماعی، عاطفی، دوستی و اعتماد متقابل مشخص می شود (علاقه بند، ۱۳۷۸).

پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی از ۴۸ سوال و ۵ مولفه تشکیل گردیده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است.

نمونه ای از سوالات پرسشنامه

  • مدیر خودش را رئیس می داند و همواره امر و نهی می کند
  • مدیر کارکنان را از طریق توبیخ و ارزشیابی به کار وا می دارد
  • مدیر کارکنان را موظف به انجام کار می کند
  • مدیر دوست دارد تصمیمات را شخصا اتخاذ کند و به اطلاع کارکنان برساند
  • مدیر دستورات را به طور قاطع به کارکنان ابلاغ می کند

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

191 بازدید