پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۷ سوال

منبع: دارد

 

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

پرسشنامه فوق در رابطه با رشته مدیریت مالی با هدف ارزیابی اثربخشی موسسات مالی در سال ۲۰۰۷ براساس طیف ۵ گزینه لیکرت طراحی گردیده است.

پشتیبانی مدیر123

281 بازدید