پرسشنامه هدف پرسشنامه: ارزیابی اثربخشی موسسات مالی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 17 سوال

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اثربخشی موسسات مالی

پرسشنامه فوق در رابطه با رشته مدیریت مالی با هدف ارزیابی اثربخشی موسسات مالی در سال 2007 براساس طیف 5 گزینه لیکرت طراحی گردیده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com