پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۵ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه آمادگی سازمان در اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی

پرسشنامه فوق با هدف بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه بازگشت سرمایه گذاری در منابع انسانی در سال ۲۰۰۱ طراحی گردیده است این پرسشنامه متشکل از ۱۵ سال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است. شیوه نمره گذاری در فایل پرسشنامه بطور کامل تشریح گردیده است.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات بیشتر” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

از انجایی که اساسی ترین اثرات برونی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی در پیشرفت دانش و توسعه کاربردهای جدید دانش نهفته است و این اثرات را تنها دید دقیق علمی و ژرف بین برنامه ریز اقتصادی مورد مد نظر قرار می دهد لذا بر فرض اینکه برنامه ریز نرخ بهینه پس انداز اجتماعی را ملحوظ نموده به این مساله می پردازیم که تخصیص قاعده مند منابع در سرمایه گذاری های مختلف چگونه بر رشد اثر می گذارد.

و این موضوع ما را در انتخاب مسیر انتقالی از وضعیت فعلی به وضعیت مورد نظر یاری می رساند. شکاف میان نسبت سطوح مربوط به وضعیت موجود این دو سرمایه (فیزیکی و انسانی) و نسبت بهینه سطوح این دو سرمایه بر نرخ رشد محصول اثر می گذارد که به اثر عدم توازن مشهور است.

هر چه این شکاف ژرفتر باشد امکان دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی را فراهم می سازد. نسبت های متفاوت سرمایه انسانی فیزیکی نسبت های متفاوت بازده سرمایه، نرخ بهره واقعی و نرخ دستمزد را به دنبال خواهد دشات و لذا از این طریق امکان برآورد هزینه فرصتی سرمایه انسانی هموار می شود. با آموزش نیروی کار مهارتها و قابلیت های نیروی کار توسعه خواهد یافت و سرمایه گذاری های آموزشی مهارت و قدرت نیروی کار را ارتقاء داده و باعث افزایش بهره وری عوامل نیروی انسانی می گردد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

220 بازدید