پایان نامه انگلیسی اقدامات فیزیکی شهر: برنامه ریزی اقدامات و چالش مناطق شهری در توسعه پرژه های کارآفرینی شهر

عنوان انگلیسی پایان نامه:

(RE)ACTING THE CITYPHYSICAL PLANNING PRACTICES AND CHALLENGES IN URBAN DEVELOPMENT PROJECTS OF THE ENTRE PRENEURIAL CITY

عنوان فارسی پایان نامه: اقدامات فیزیکی شهر: برنامه ریزی اقدامات و چالش مناطق شهری در توسعه پرژه های کارآفرینی شهر

سال انتشار: ۲۰۱۴ تومان

رشته: برنامه ریزی شهری/کارآفرینی

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: ۱۹۲ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی اقدامات فیزیکی شهر: هدف از این مقاله ردیابی و بحث در مورد شیوه ها و چالش های برنامه ریزی فیزیکی در یک رویکرد شهر کارآفرینانه به سیاست های شهری است. هدف پژوهش با تمرکز بر سه سؤال مطرح شده است:

۱) چگونگی عملکرد برنامه ریزی فیزیکی تحت تأثیر بستر رویکرد شهر کارآفرینانه به سیاست شهری تحت تأثیر قرار گرفته است؟

۲) چگونه برنامه ریزی فیزیکی به این زمینه سیاست شهری پاسخ داده است؟

۳) کدامیک معضلات احتمالی برای تمرین برنامه ریزی فیزیکی از این زمینه جدید ناشی می شود؟

رویکرد شهر کارآفرینانه

با استفاده از رویکرد شهر کارآفرینانه به سیاست های شهری، من رویکردی را درک می کنم که به موجب آن باید استراتژی هایی برای ارتقاء رشد اقتصادی محلی و جذب سرمایه گذاری، شرکت ها و انواع خاص افراد به شهر مورد توجه قرار گیرد. سیاست های محتمل شهری کمتر بر استراتژی های مربوط به رفاه و توزیع مجدد متمرکز است. گفتمانها و ابزارهای بخش خصوصی برای ترویج شهر به عنوان محلی برای زندگی، کار و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. و به دنبال شرکای دیگری برای برقراری اتحادهایی هستند که در جهت ارتقاء شهر مفید باشند. تأکید جدی رویکردهای شهر کارآفرینانه در مورد مداخلات در محیط ساخته شد، توجه بیشتر به آنچه که در مورد برنامه های فیزیکی اتفاق می افتد در شهرداری هایی که این رویکرد را اتخاذ کرده اند، دارد.

مطالعات موجود تمایل دارند تاکید کنند که این امر نشانگر کاهش دامنه تأثیرگذاری برای بخش دولتی و گسترش برنامه ریزیهای جسمی در حاکمیت و هدایت این پروژه ها است. این پایان نامه بر روی پروژه های بزرگ توسعه شهری برانشوگ، در لوند ، و Bo01 ، نورا سورگنفی و هلی ، در مالو تمرکز دارد. این پروژه ها به دلیل احتمال وجود آنها برای نشان دادن شیوه های برنامه ریزی فیزیکی مشخص شده توسط رویکرد شهر کارآفرینان انتخاب شده اند.

یافته های پایان نامه انگلیسی اقدامات فیزیکی شهر

یافته های اصلی این پایان نامه اندیشه چرخش در سیاست شهری به سمت رویکردهای کارآفرینی در شهر را رد می کند و به جای آن فرایندی را نشان می دهد که طی آن شیوه ها و ارزش های جدید با تنظیمات و شیوه های قبلی تأسیس می شود. برنامه ریزی فیزیکی گفتمان های رویکرد سیاست شهری را مورد پذیرش قرار می دهد که در آن رقابت بین شهری برای صنایع جدید (ترجیحاً در بخش های دانش فشرده) و ساکنان (ترجیحاً “کلاس های خلاق”) پروژه های توسعه شهری را راهنمایی می کنند.

تعیین حاکمیت با لزوم ایجاد شبکه های کاری و مشارکت مشخص شده است که ظرفیت عمل را ایجاد می کند. آزمایش ، رویکردهای وعده های غذایی تکه ای و یادگیری بین پروژه نشان دهنده راهبردهای سازگاری با متن سیاست شهری است که هنوز در حال تغییر است معضلات احتمالی در شخصیت پراکنده مشارکتهای لازم برای اجرای پروژه ها نهفته است و با فرض اینکه این پروژه ها منجر به احیای روندهای اقتصادی – اجتماعی شهر و رشد اقتصادی محلی شود. علاوه بر این، محیط های ساخته شده حاصل مستعد فرآیندهای آبخیزداری و جابجایی، و قطبش مکانی و اقتصادی-اجتماعی هستند.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل حوزه تقسم بندی برنامه ریزی فیزیکی شهری

مدل حوزه تقسم بندی برنامه ریزی فیزیکی شهری

منبع: (MadureiraAna, 2014)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

202 بازدید