منابع دکتری مدیریت سال 1400

_ مرحله اول: آزمون پایه برگزار می شود.
_ مرحله دوم: آزمون تخصصی برگزار می گردد (در مرحله دوم و انتخاب رشته محل ها صورت می گیرد .)
بدین صورت که دانشگاهی که متقاضیان آنجا را به عنوان اولویت خود انتخاب نموده اند براساس ضوابط سازمان سنجش آزمونی کتبی و شفاهی را از متقاضیان می گیرد.
_ در مرحله سوم: آزمون مصاحبه توسط سازمان سنجش برگزار می گردد.

توضیحات:
برای آزمون مرحله اول دروس:
زبان عمومی و استعداد  تحصیلی هر دو با ضریب 1
مبانی سازمان و مدیریت با ضریب 4
روش تحقیق و آمار با ضریب 4
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام با ضریب 4

زبان انگلیسی:
_ کتاب زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات: مدرسان شریف

استعداد تحصیلی:
_ کتاب استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

آمار و کاربرد آن در مدیریت:

 • کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت مدرسان شریف
 • کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت دكتر آذر و مومنی و جعفری

مبانی سازمان و مدیریت

 • كتاب مبانی سازمان مدیریت مدرسان شریف
 • كتاب مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت
 • كتاب مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
 • كتاب منابع انسانی، اسفندیار سعادت
 • كتاب تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، علی رضائیان
 • كتاب طراحی و ساختار، رابینز
 • كتاب رفتار سازمانی، علی رضائیان
 • کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته، جوادین و جلیلیان، انتشارات نگاه دانش
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت، جوادین، انتشارات نگاه دانش

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی، علی رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب رفتار سازمانی، مورهد/گریفین، ترجمه الوانی و معمارزاده، انتشارات مرواید
 • کتاب مبانی رفتار سازمانی، رابینز (اعرابی و پارساییان)، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • کتاب مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، سیدنقوی، مهکامه
 • کتاب مدیریت تعارض و مذاکره، رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم، رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)، مقیمی و رمضان، سازمان مدیریت صنعتی
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)، مقیمی و رمضان، سازمان مدیریت صنعتی
 • کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان، رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت فشار روانی، رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن، رضائیان، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، قلی پور، انتشارات سمت
 • کتاب رفتار سازمانی، استیفین رابینز/تیموتی جاج، ترجمه زارع، انتشارات نص‏
 • کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، افجه، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، حسن زارعی متین، نشر آگه
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)، کریتنر، کینیکی، ترجمه فرهنگی و صفرزاده، انتشارات برآیند پویش
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی، جوادین، انتشارات نگاه دانش

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 • کتاب مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، دولان و شولر، ترجمه صائبی و طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی، مقیمی و رمضان، سازمان مدیریت صنعتی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)، عباس عباس پور، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها، کاربردها)، قلی پور، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت منابع انسانی (با تأکید بر رویکردهای نوین)، ابیلی و موفقی، سازمان مدیریت صنعتی
 • کتاب تدوین، اجرا، آثار استراتژی منابع انسانی، پیتربامبرگر و آلن مشولم (ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی)، دفتر پژوهش های فرهنگی
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، مایکل آرمسترانگ (ترجمه اعرابی و ایزدی)، دفتر پژوهش های فرهنگی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته، میرعلی سیدنقوی و امیر ختایی، انتشارات مهکامه
 • کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1)، قلی پور، عسل آغاز، سازمان مدیریت صنعتی
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ابحطی و جعفری نیا، نجاری و مهربان، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریتپ
 • کتاب مدیریت منابع انسانی بین ­المللی (نظریه و عمل) امیری و پناهی، انتشارات دانشگاه تهران
 • کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، جوادین، انتشارات نگاه دانش
 • کتاب مدیریت منابع انسانی، گری دسلر (ترجمه پارساییان و اعرابی)، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی، ابطحی، انتشارات دانشگاه پیام نور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 • کتاب مبانی مدیریت مدرسان شریف
 • کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مقیمی، انتشارات راه دان
 • كتاب مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیادنهج‌البلاغه
 • كتاب مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت
 • كتاب مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
 • كتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور
 • كتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • كتاب مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه
 • كتاب مبانی مدیریت اسلامی، رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور
 • كتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور
 • كتاب مدیریت در اسلام، پیروز و خدمتی و شفیعی و بهشتی نژاد، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 • كتاب مدیریت اسلامی، نبوی، انتشارات بوستان کتاب قم
 • كتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت، قوامی، انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

بازاریابی و مدیریت بازار

 • کتاب مدیریت بازاریابی و بازار مدرسان شریف
 • کتاب مدیریت بازاریابی و بازار روستا و ونوس و ابراهیمی و عبدالحمید، انتشارات سمت
 • کتاب مدیریت بازاریابی و بازار كاتلر و آرمسترانگ، ترجمه فروزنده، انتشارات آموخته
 • کتاب مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و كنترل تالیف كاتلر، ترجمه فروزنده، انتشارات آتروپات
 • کتاب دایرة المعارف بازاریابی از A تا Z، كاتلر ترجمه ابراهیمی و مهرانی، انتشارات همای دانش
 • کتاب بازاریابی خلاق روش‌های كشف ایده‌های راه‌گشا در بازاریابی كاتلر و تریاس دبس، ترجمه حیدرزاده و رادفر، انتشارات كساكاوش
 • کتاب مدیریت بازاریابی جهانی وارن جی كیگان، ترجمه ابراهیمی،انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • کتاب بابایی زكلیكی، محمدعلی ـ بازاریابی بین‌المللی ـ تهران ـ انتشارات سمت
 • کتاب ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد ـ تحقیقات بازاریابی ـ تهران ـ انتشارات سمت
 • کتاب صنایعی، علی ـ بازاریابی و تجارت الكترونیكی، اصفهان ـ جهاد دانشگاهی اصفهان
 • کتاب معاونت پژوهش‌های فناوری اطلاعات و آمارهای بازرگانی ـ تجارت الكترونیكی: مفاهیم و كاربردها ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی
 • کتاب ابراهیمی، عبدالحمید؛ مهدیه، امید ـ تجارت الكترونیك: اصول، مفاهیم، كاربردها ـ تهران ـ انتشارات همای دانش
 • کتاب حنفی‌زاده، پیام؛ رضایی، ‌مهرداد ـ تعاریف، موانع و راهكارها تجارت الكترونیكی ـ تهران ـ انتشارات ترمه
 • کتاب فتحیان، محمد؛ مولاناپور، رامین ـ تجارت الكترونیكی ـ تهران ـ انتشارات آتی نگر
 • کتاب اتاق بازرگانی بین‌المللی، اینكوترمز 2010، ترجمه مسعود طارم سری ـ تهران ـ مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی

رفتار مصرف کننده

 • کتاب رفتار مصرف کننده مدرسان شریف
 • کتاب رفتار مصرف کننده جوادین، انتشارات دانشگاه تهران
 • کتاب رفتار مصرف کننده دل هاوکینز، راجر بست و کنث کانی، ترجمه روستا و بطحائی، انتشارات سارگل
 • کتاب رفتار مصرف کننده سولومون، ترجمه کامبیز حیدرزاده، انتشارات بازاریابی
 • کتاب رفتار مصرف کننده، منصور صمدی، انتشارات آییژ

 

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها