مقال متنی هویت نام تجاری ادغام شده

هویت نام تجاری ادغام شده

مقال متنی هویت نام تجاری ادغام شدههویت نام تجاری

اولین گام در بررسی و توصیف این روابط نیاز به اختلاط هویت نام تجاری در چارچوب تاسیس پیش گامان وفاداری (شکل ۱ را ببینید) دارد. شکل ۲، سازه های کلیدی در مطالعه اول را مشخص می کند. مشتریان می توانند روابط قوی با نام تجاری را برای هویت خود (فورنیه، ۱۹۹۸) توسعه دهند. هویت نام تجاری (از جمله شرکت های بزرگ) اشاره به ویژگی های مشخص و نسبتا پایدار یک نام تجاری کانونی (و یا شرکت) (بالمر، ۲۰۰۱، باتاچاریا و سن، ۲۰۰۳) دارد.

نام تجاری

یک نام تجاری تمایل دارد که هویتی قوی و جذاب داشته باشد وقتی که هویت مشخص تر و معتبر تر است (باتاچاریا و سن، ۲۰۰۳،. داتون و همکاران، ۱۹۹۴). هویت متمایز نام تجاری می تواند به مصرف کنندگان در تحقق نیاز های خود تعریفی شان برای تفاوت ها یاری رساند (برگر و هیت، ۲۰۰۷؛ روویو، ۲۰۰۸، تیان و همکاران، ۲۰۰۱). افراد مختلف دارای سطوح مختلفی از انگیزه و نیاز برای تمایز های هویت خود هستند (تیان و همکاران، ۲۰۰۱).

از این رو، یک هویت مشخص تر نام تجاری در دستیابی به منافع مصرف کنندگان و حمایت های عملی موثر تر است. حفاظت و افزایش عزت نفس از دیگر انگیزه های مربوط به هویت برای انتخاب و مصرف نام تجاری هستند (کریزمان و همکاران، ۲۰۰۶). خود ارتقایی زمانی ایجاد می شود که مصرف کنندگان بر این باور باشند که نام تجاری کانونی معتبر و بسیار مشهور است. یک نام تجاری معتبر، نام تجاری است که نه تنها به خاطر کیفیت بلکه مهم تر از آن وضعیت، به ویژه برای مصرف آشکار است (کیرمانی و همکاران، ۱۹۹۹) است.

تحقیقات نشان می دهد که شهرت شرکت ها به طور مثبت ارتباط با مشتری را تحت تاثیر قرار می دهند و نشان می دهد که پرستیژ هارجی اثر مثبتی بر شناسایی سازمانی دارد، (فولر و همکاران، ۲۰۰۶؛ اسمیت و همکاران، ۲۰۰۱).

199 بازدید