مقاله نام تجاری آنلاین

نام تجاری آنلاین

نام های تجاری آنلاین به عنوان نتیجه­ ای از پیشرفت در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، پدیدار  شده اند. به یک معنا، یک نام تجاری آنلاین فقط یک نام تجاری است که شامل یک نام و یا یک نماد و مجموعه ای از ویژگی های محصول و خدمات هستند که با نام خاصی همراه است. همانند همتای آفلاین خود ، نام تجاری آنلاین نشان دهنده یک محصول قابل شناسایی تکمیل شده است که مشتریان یا کاربران، آن را ارزشمند و متفاوت از محصولات رقابتی می­دانند. تصورات ذهنی از یک بسته نرم افزاری یکپارچه از اطلاعات و تجربیات ،موجب تداعی حضور شخصیت خاص و عملکرد در ذهن مصرف کننده می شود. زمینه­ای که مصرف­کننده، نام تجاری را تجربه می­کند، یکی از ویژگی­های بارز کلیدی نام تجاری آنلاین است. زمینه های آنلاین تمایل به اطلاعات غنی، پویا، فضاهای بازار شلوغ دارند که توسط جریان اطلاعات بیش از حد و با تاکید بر نوآوری در فن آوری مشخص می­شوند.

ماهیت مجازی محیط با واسطه کامپیوتر و عدم وجود سرنخ فیزیکی چالش های ناملموس بودن و عدم اطمینان را تشدید میکند (Kollmann و Suckow، ۲۰۰۸).

در همان زمان، این محیط های باز، امکان تعامل و تجربه قبلی نشان تجاری را درجایی که در آن مشتریان قدرت تعامل با نام تجاری و با مشتریان دیگر را دارند فراهم میکند(Moynagh و Worsley، ۲۰۰۲). در واقع، تعامل مستمر دو طرفه با یک نام تجاری، و یا ترافیک آن، نشان دهنده دارایی کلیدی و شاخص موفقیت است. نام های تجاری آنلاین بر تعامل مکرر با کاربران تاکید میکند و بر تولید درآمد از طریق تبلیغات، صدور مجوز و یا اشتراک تاکید میکند به جای استفاده از درآمد مستقیم از فروش ارتباط مستمر و فعال با کاربر یک مسئله حیاتی برای بقای نام های تجاری باقی می گذارد.

تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین (OBE) پاسخی ذهنی درون فردی در ارتباط با نام تجاری آنلاین است. تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین، برگرفته از مفهوم تجربه مشتری (آرنولد، رینولدز، اندیشیدن، و لیوگ، ۲۰۰۵) و شامل حالات شناختی و عاطفی است که چند بعدی و منحصر به فرد برای هر مصرف کننده است. تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین، پاسخ های هدف گرا ، عقلانی، شناختی به یک نام تجاری می دهد همانطور که  پردازشی اثرگذار و عاطفی از تجارب نام تجاری دارد (رز و همکاران، ۲۰۱۱). به عنوان مثال، نتایج تجربی شامل پدیده های مرتبط با کار از جمله قابلیت ها و عملکرد نام تجاری آنلاین است(فلاوین و همکاران، ۲۰۰۶؛. و پیتر و همکاران، ۲۰۰۶) و تجارب لذت باورانه مانند سرگرم کننده و یا لذتبخش (بریدج و فلورشیم، ۲۰۰۸، لین و همکاران، ۲۰۰۸). تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین، نشان دهنده توجه اساسی دست اندرکاران و موضوع طراحی موثر تجربه کاربر، در اولویت برنامه های مدیریتی است(هاسمن و سیکپ، ۲۰۰۹، راپاپورت، ۲۰۰۷).

افراد با نام های تجاری آنلاین در طیف متنوعی از فعالیت های منجر به رفتارها و تجارب مختلف ارتباط برقرار می کنند (مایر و اسویگر، ۲۰۰۷). تنوع مفاهیم تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین، نشان دهنده تنوع در نام های تجاری آنلاین است. تجربه اینترنت (نیسوین و پدرسن، ۲۰۰۴)، تجربه مشتری در محیط های آنلاین (نواک، هافمن، و یی- فای، ۲۰۰۰)، تجربه کلی مصرف کننده ( پیتر و همکاران، ۲۰۰۶). تجربه قبلی نشان تجاری وب سایت (ها و پرکز، ۲۰۰۵) و تجربه آنلاین (بریدجز و فلورشیم، ۲۰۰۸،جاندا و یبارا، ۲۰۰۶). و اما چند نمونه از اصطلاحات مختلف تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین. از دیدگاه مقاله حاضر، تجربه به عنوان پاسخ تجربی به محیط کاربر است (مولن و ویلسون، ۲۰۱۰) تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین به عنوان یک پاسخ جامع به محرک در محیط وب سایت است.

 

106 بازدید