ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: مدل کسب و کار (Business model)

عنوان ادبیات نظری (سمینار): مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

صفحات تعداد صفحات: ۶۶ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب سمینار مدل کسب و کار

 • مقدمه
 • مزیت رقابتی
 • تئوری سازمان صنعتی
 • مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
 • بحث و انتقاد در مورد مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
 • تئوری مبتنی بر منابع
 • طبقه بندی منابع
 • ویژگی های منابع در تئوری مبتنی بر منابع
 • تفاوت بین منابع و قابلیت ها
 • برخی از مباحث و تئوری های مرتبط با تئوری مبتنی بر منابع
 • مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)
 • تعاریف و مدل ها
 • مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد مالی
 • مسئولیت اجتماعی سازمان و تئوری مبتنی بر منابع
 • مسئولیت اجتماعی سازمان و ذینفعان
 •  تئوری ذینفعان
 • ویژگی های ذینفعان
 •  ارتباط ذینفعان و سازمان
 • علاقمندی های ذینفعان
 • مشارکت ذینفعان
 • انتظارات ذینفعان
 • ارزش های ذینفعان
 • مدل کسب و کار
 • تعریف مدل کسب و کار
 • چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو
 • طراحی مدل کسب و کار با رویکرد سیستم فعالیت
 • چارچوب مدل کسب و کار جانسون، کریستنسن و کاگرمن
 • گزاره ارزش مشتری
 • فرمول سود
 •  منابع کلیدی
 • فرآیند های کلیدی
 • چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت
 • مفهوم کسب و کار
 • تحلیل استراتژی
 • تحلیل مشتریان
 •  ارزیابی شبکه کسب و کار
 • تحلیل قابلیت ها
 • تحلیل ارزش خلق شده برای تمام ذینفعان
 • اجزای مدل کسب و کار
 • مفهوم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل
 • کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان
 • گزاره ارزش
 • تمایز محصول
 • مدل کسب و کار و مشتری
 • پیشینه تحقیق
 • CSR استراتژیک پورتر و کرامر
 • خلق شرکت های پایدار اکلز، پرکینز و سرافیم
 • بررسی تاثیرات CSR بر عملکرد سازمان توسط آینو و سرافیم
 • یکپارچه سازی منافع جامعه و استراتژی های سازمان کانتر
 • منابع داخلی ۳۰ مورد
 • منابع خارجی ۴۵ مورد

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از سمینار” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف مدیریت

با توجه به نظر غالب نویسندگان و با بررسی سابقه موضوع روشن می شود که درباره مدیریت تعریفی واحد و مورد قبول عام وجود ندارد. هر کدام از صاحب نظران و مولفان در این زمینه با هدف ها و جهت گیری های مختلف، تعریفی ارائه داده اند. هرسی و بلانچارد (۱۹۷۷) گفته اند که به تعداد نویسندگان مدیریت از مدیریت تعریف ارائه شده است، اما با کنکاش و تعمق دقیق در این بار می توان گفت که مدیریت عبارت است از:

هدایت فعالیت های افراد در جهت اهداف معین. به عبارت دیگر، مدیریت به فعالیتی اطلاق می شود که توسط یک یا چند نفر برای اداره و هدایت فعالیت های یک یا چند نفر در جهت برآوردن یک یا چند هدف معین و از پیش تعیین شده، انجام می پذیرد.

در کل می توان گفت که در همه تعاریف مدیریت عامل رسیدن به مقاصد سازمان، مشترک می باشد. در اینجا به پاره ای از تعریف های مهم مدیریت از دیدگاه صاحبنظران مشهور اشاره می کنیم و در پایان عناصر مشترک این تعاریف و همچنین به کمک ملاک های عینی و عملی تعریفی از مدیریت ارائه می شود که بیشترین قرابت را به دیدگاه همه صاحبنظران داشته باشد. رضائیان (۱۳۸۳) در تعریف مدیریت آورده است:

مدیریت فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. تعریف مذکور، مفاهیم کلیدی زیر را در بر دارد.

[/stextbox]پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

146 بازدید