دسته : همه

ارتقا عملکرد مدیریت ریسک

مقاله متنی: ارتقا عملکرد مدیریت ریسک

مقررات سالونسی 2 بر مبنای یک رویکرد سه گانه است که در آن هر ستون عملکرد خودش را انجام می دهد: مقررات کمی، مقررات نظارتی و کیفی، مقررات فاش سازی ابزاری برای گزارش دهی محتاطانه و افشای عمومی است ( EC 2009). در حقیقت مقررات سالونسی 2 برای حساسیت ریسکی بیشتر و پیچیده تر نسبت به سالونسی 1 تدوین شده است که هدفش فراهم کردن بیمه برای هر فرد و یا پوشش واقعی بهتر ریسک شرکت ها بود.

به منظور رعایت مقررات سالونسی 2 عملکرد مدیریت ریسک باسد صورت پذیرد. در حقیقت عملکرد مدیریت ریسک با هدف استراتژی های توسعه، فرآیند ها، روش های گزارش دهی، ابزار شناسایی، نظارت، مدیریت، گزارش ریسک تناسب داشته باشد. چارچوب مفهومی مقررات سالونسی 2 در شکل 1 مشخص شده است.

مقررات سالونسی 2

شکل 1: مقررات سالونسی 2 (منبع: بوکانز 2011 با تغییر نویسندگان)

 

نویسندگان توانستند نتیجه بگیرند که مدیریت ریسک و اندازه گیری ریسک به یکدیگر وابسته و متصل هستند. مدیریت ریسک یک فرایند پیچیده است که بسیاری از فعالیت ها را با هدف رعایت مقررات رژیم را پوشش می دهد و در شکل 2 ارائه شده است.

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که بوسیله مدیریت ریسک ما می توانیم هم نوع ملاحظاتی که کسب و کار ها را قادر می سازد تا پیشرفت های حیاتی را شناسایی و اقدامات لازم را انجام دهند را در نظر بگیریم.مدیریت ریسک به صورت پروفایل ریسکی تعریف کرد که با اشتیاق ریسک پذیری سهامداران و تحمل ریسک بوسیله آنها هم راستاست لذا ریسک پذیری و ضرر و زیان در تحمل ریسک بوسیله بیمه گر را بیشتر می کند. ریسک پذیری نیازمند این است که شرکت نگرش عمیقی در مورد ریسک پذیری و چگونگی ارتباط این نگرش با انتظارات سهامدارانش در نظر بگیرد ( تاورز واتسون 2010).

مولفه های عملکرد مدیریت ریسک

شکل 2: مولفه های عملکرد مدیریت ریسک

تحمل ریسک نیازمند شرکتی است که مقیاس کمی دقیق را در زمینه میزان دقیق سرمایه آماده برای اعمال در فرآیند ریسک را در نظر داشته باشد ( تاورز واتسون 2010).

ترجمه مقاله راه هایی برای تقویت عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه

 

 

مطالب مرتبط