وفاداری برند B2B

 

وفاداری برند B2B

تحقیقات پیشین به صورت گسترده ای بر وفاداری به برند هم در عرصه B2B و هم در عرصه B2C متمرکز هستند (اسماعیل پور 2015، لیو، لی، میزرسکی، سوه 2012، ترانبرگ و هانسن 1986). باور های مصرف کننده، تعهدات و قصد خرید برای یک برند وفاداری برند را در بازار های B2B و B2C را نشان می دهد. (لی، بک، کیم 2009، رویرن و میلر 2007). اولیور در سال 1997 وفاداری را به صورت تعهد عمیق نسبت به بازخرید یک محصول در آینده تعریف می کند که باعث خرید همان برند با وجود موانع وقعیتی خواهد شد.

وفاداری به برند دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل مولفه های نگرشی، عاطفی و رفتاری است (دیک، باسو 1994، لیو و همکاران 2012، الیور 1997). بعد رفتاری وفاداری به برند توضیح کافی در مورد نگرش مصرف کننده نسبت به برنده ها در موقعیت های خرید  B2B و همچنین اهمیت ابعاد وفاداری اثربخش و نگرشی در ارزیابی وفاداری نسبت به برند را نشان نمی دهد (اسماعیل پور 2015). بنابر این، ابعاد نگرشی و اثربخش نقشی مهم و حیاتی را در درک نیت های مصرف کننده و تلاش و تعهد بر مبنای ارزش های واحد را نسبت به برند را ایفا می کنند (اسماعیل پور 2015، یانگ و پترسون 2004).

وفاداری نگرشی و اثربخش

وفاداری نگرشی و اثربخش منعکس کننده نگرش مطلوب مشتری، رضایت و تعهد به حمایت از محصول و برند در یک دوره بلند مدت است (فاک، وو، هیو 2005، یوکسل و بیلیم 20109. گزارشات موجود نشان می دهد که توسعه روابط مثبت (چن 2001، هارمون و گریفیت 2008، ژانگ لی وانگ 2016) و نگرش ها (دیک، باسو 1994، جامبولیگام و لوین 1999) میتواند ناشی از وفاداری به بازار های B2B باشد. (پدلینتو و همکاران 2016، رویرن و میلر 2007). بنابر این، وابستگی عاطف فرانشیز ها نسبت به برند و ارزش ارتباطی درک  شده بین فرانشیزور و فرانشیز می تواند در وفاداری نسبت به برند سهم داشته باشد.

وفاداری مصرف کننده نسبت به برند می تواند به صورت عاطفی باشد و این متاثیر از وابستگی به برند و ارزش ارتباطی درک شده است (تامسون و همکاران 2005). مطابق با تئوری اقدام منطقی، چنین نگرشی نسبت به یک رفتار خاص به صورت رفتار خاصی متجلی می شود که می تواند منجر به نتایج خاص و همچین ارزیابی چنین نتایجی شود (ایزن و فیشبین 1975).

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور