مقاله متنی نگرش نسبت به جعل و تقلب

مقاله متنی نگرش نسبت به جعل و تقلب

نگرش مردم به محصولات تقلبی

با توجه به تحقیقات هوانگ و همکاران در سال 2004 نگرش زمینه آموخته شده برای پاسخ به یک موقعیت توسط راه مطلوب یا نامطلوب است. عوامل نگرشی اغلب به عنوان یک پیش بینی از نیاز مصرف کننده بوده و رفتار آن بررسی می شود. نگرش ها را نمی توان به وطر مستقیم مشاهده کرد. لذا محققان باید در تعیین نگرش مصرف کننده آن را توسط روش هایی اندازه گیری کنند. از نظر مصرف کنندگان،نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی می تواند تحت تاثیر سوابق باشد.

براساس شواهد تحقیقات قبلی، سابقه نگرش می تواند به دو گروه یعنی عوامل اجتماعی  و عوامل شخصیتی تقسیم شود. عوامل اجتماعی از جمله حساسیت های هنجاری و اطلاعاتی در نفوذ به اجتامع است. نفوذ اجتماعی منعکس کننده رفتار مصرف کننده است (انگ و همکاران2001). دو شکل حساسیت مصرف کننده،حساسیت اطلاعات و حساسیت هنجاری است. حساسیت اطلاعاتی اشاره به تصمیم گیری برای خرید توسط مصرف کنندگان بر اساس نظر کارشناسان است. در حالی که فرد مستعد بر اساس انتظارات دیگران تحت تاثیر قرار گیرد.

عوامل اجتماعی تاثیر منفی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات تقلبی عوامل شخصیتی مانند ارزش آگاهی، ارضاء شخصی، به دنبال اخبار بودن، و وضعیت مصرف(لیختن اشتاین و همکاران 1990). ارزش آگاهی به عنوان یک نگرانی برای پرداخت قیمت پایین و هزینه کمتر تعریف می شود در حالی که انتظار کیفیت خاص را دارند(فائو و تک 2009) . رابطه معنی داری بین سطح مصرف کننده با ارزش آگاهی  و احتمال خرید مارک های تقلبی وجود دارد و نشان می دهد که مصرف کنندگان آگاه ارزش محصول را ارائه شده را می دانند که به عنوان یک محصول تقلبی است.

قصد خرید به تئوری رفتار برنامه ریزی(TPB)

براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) قصد خرید عامل اصلی رفتار خرید است که در آن قصد و نیت خرید را در نوبت تعیین شده توسط نگرش است(فائو2009). نگرش به سمت رفتار به جای محصول می باشد. پیش بینی بهتری از رفتار وجود دارد. مطالعات متعدد نشان می دهد که نگرش نسبت به محصولات تقلبی در بازار تاثیر مثبت مهمی برای مقاصد خرید دارد.(فائو و نوردین2009) (ماتوس و همکاران 2007).

ترجمه مقاله عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام تجاری لوکس تقلبی مصرف کنندگان اندونزیمنبع: Modir123.com