مقاله متنی میانگین موفقیت یک پروژه

میانگین موفقیت یک پروژه

مقاله متنی میانگین موفقیت یک پروژه

مدیریت پروژه

اکثر پژوهش ها در ادبیات مدیریت پروژه هنوز هم در سطح یک پروژه متمرکز هستند (آرتو و همکاران، ۲۰۰۹) و توجه خود را به معیارهای موفقیت سازگاری بودجه، زمانبندی و کیفیت محدود می کنند (شنار و همکاران؛ شنار و لوی، ۱۹۹۷). با این وجود، پژوهش ها با عبور از این “مثلث آهنی”، بیش از پیش چشم انداز پروژه ای گسترده تری (اتکینسون، ۱۹۹۹) را در ارزیابی موفقیت پروژه می پذیرند (آرتو و ویکستروم، ۲۰۰۵؛ دیتریش و لتونن، ۲۰۰۵؛ انگوال و جبرانت، ۲۰۰۳؛ سودرلند، ۲۰۰۴).

چندین معیار موفقیت پروژه دیگر (که به طور خاص تحقق نیازهای مشتری و بازار را در بر می گیرند) ارائه شده است (دویر و همکاران، ۱۹۹۸؛ گریفین و پیج، ۱۹۹۶؛ شنار و همکاران، ۲۰۰۱). مارتینسو و لتونن (۲۰۰۷) در مقاله خود نشان دادند که مدیریت پروژه با مجموعه گسترده تری از معیارها اثر قوی و معناداری بر کارایی پورتفولیوی پروژه دارد.

بنابراین، میانگین موفقیت در تمام پروژه های پورتفولیو اولین بعد موفقیت پورتفولیوی پروژه را تشکیل می دهد. معیار موفقیت تحویل پروژه در زمان معین، بودجه معین و مطابق مشخصات (پینتو و پریسکات، ۱۹۸۸؛ شنار و همکاران، ۲۰۰۱) که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، با بعد رضایت مشتری توسعه یافته است. علاوه بر این، سازگاری میانگین با اهداف عملکردی، هزینه های هدف و کیفیت هدف در نظر گرفته می شود زیرا این موضوع، نشان دهنده تحقق مشخصات محصول توسط پروژه است (برای مثال، گریفین و پیج، ۱۹۹۶).

ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن: یک چارچوب مفهومیمنبع: Modir123.com

88 بازدید