میانگین موفقیت یک پروژه

مقاله متنی میانگین موفقیت یک پروژه

مدیریت پروژه

اکثر پژوهش ها در ادبیات مدیریت پروژه هنوز هم در سطح یک پروژه متمرکز هستند (آرتو و همکاران، 2009) و توجه خود را به معیارهای موفقیت سازگاری بودجه، زمانبندی و کیفیت محدود می کنند (شنار و همکاران؛ شنار و لوی، 1997). با این وجود، پژوهش ها با عبور از این “مثلث آهنی”، بیش از پیش چشم انداز پروژه ای گسترده تری (اتکینسون، 1999) را در ارزیابی موفقیت پروژه می پذیرند (آرتو و ویکستروم، 2005؛ دیتریش و لتونن، 2005؛ انگوال و جبرانت، 2003؛ سودرلند، 2004).

چندین معیار موفقیت پروژه دیگر (که به طور خاص تحقق نیازهای مشتری و بازار را در بر می گیرند) ارائه شده است (دویر و همکاران، 1998؛ گریفین و پیج، 1996؛ شنار و همکاران، 2001). مارتینسو و لتونن (2007) در مقاله خود نشان دادند که مدیریت پروژه با مجموعه گسترده تری از معیارها اثر قوی و معناداری بر کارایی پورتفولیوی پروژه دارد.

بنابراین، میانگین موفقیت در تمام پروژه های پورتفولیو اولین بعد موفقیت پورتفولیوی پروژه را تشکیل می دهد. معیار موفقیت تحویل پروژه در زمان معین، بودجه معین و مطابق مشخصات (پینتو و پریسکات، 1988؛ شنار و همکاران، 2001) که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، با بعد رضایت مشتری توسعه یافته است. علاوه بر این، سازگاری میانگین با اهداف عملکردی، هزینه های هدف و کیفیت هدف در نظر گرفته می شود زیرا این موضوع، نشان دهنده تحقق مشخصات محصول توسط پروژه است (برای مثال، گریفین و پیج، 1996).

ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن: یک چارچوب مفهومیمنبع: Modir123.com